شرحتعدادقیمت (تومان)

لیست قیمت محصولات

لیست محصولات شرکت آفبا

آفبا

کدمحصولنام محصولمدرس(ها)درسمحتویات محصولعمومی | تخصصیقیمت
D23720171204125509633زبان فارسیشاهین شاهین زاد
ادبیات3 دی وی دی-عمومی تومان 120,000سفارش
D26020171205162753666شیمی پیش 1 فصل 2رضا بابایی
شیمی6 دی وی دی-تخصصی تومان 125,000سفارش
D26720171207095710626شیمی پیش 2 فصل 4محمدرضا مصلایی
شیمی3 دی وی دی-تخصصی تومان 130,000
110,500
سفارش
D46320171230152216666عربی جامع کنکور آفبامیثم فلاح
عربی26 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 288,000سفارش
D59920180115110249793فیزیک ترمودینامیکسید مجتبی سادات
فیزیک2 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیتخصصی تومان 70,000سفارش
D26920171207102505760شیمی تحلیل و تستمحمدرضا مصلایی
شیمی1 دی وی دی-تخصصی تومان 120,000
102,000
سفارش
D25020171204165032532زیست شناسی گیاهیمحمد چلاجور
زیست7 دی وی دی-تخصصی تومان 220,000
187,000
سفارش
D25920171205161921805شیمی پیش 1 فصل 1رضا بابایی
شیمی5 دی وی دی-تخصصی تومان 150,000
127,500
سفارش
D24220171204141304627زبان انگلیسی (درک مطلب)کریم خلیلی
زبان انگلیسی4 دی وی دی-عمومی تومان 60,000سفارش
D25120171205094445633زیست شناسی سال دومپدرام فرهادیان
زیست11 دی وی دی-تخصصی تومان 259,000سفارش
D27620171207130944652آمار و احتمال و آنالیز ترکیبیعلی مقدم نیا
سروش مویینی
ریاضی5 دی وی دی-تخصصی تومان 160,000
136,000
سفارش
D24620171204145112775زبان انگلیسی جامعکریم خلیلی
زبان انگلیسی22 دی وی دی-عمومی تومان 300,000سفارش
D26620171207095254679شیمی پیش 2 فصل 3محمدرضا مصلایی
شیمی4 دی وی دی-تخصصی تومان 230,000سفارش
D27020171207103022755جمع بندی شیمی کنکوررضا بابایی
محمدرضا مصلایی
شیمی12 دی وی دی-تخصصی تومان 300,000سفارش
D28420171207135354522جمع بندی ریاضی کنکورعلی مقدم نیا
سروش مویینی
ریاضی13 دی وی دی-تخصصی تومان 300,000سفارش
D24320171204143249772زبان انگلیسی(گرامر سال سوم)کریم خلیلی
زبان انگلیسی5 دی وی دی-عمومی تومان 90,000سفارش
D23920171204133012544ادبیات و زبان فارسی جامعشاهین شاهین زاد
ادبیات13 دی وی دی-عمومی تومان 289,000
280,330
سفارش
D23520171204123732741تحلیل تست ادبیاتشاهین شاهین زاد
ادبیات5 دی وی دی-عمومی تومان 85,000
72,250
سفارش
D27720171207131329592تصاعد و دنبالهعلی مقدم نیا
سروش مویینی
ریاضی3 دی وی دی-تخصصی تومان 120,000سفارش
D26320171207094247660شیمی 3 فصل 1محمدرضا مصلایی
شیمی2 دی وی دی-تخصصی تومان 80,000
68,000
سفارش
D26520171207094818836شیمی 3 فصل 3محمدرضا مصلایی
شیمی3 دی وی دی-تخصصی تومان 110,000سفارش
D60420180115112626546موج مکانیکی + صوتسید مجتبی سادات
فیزیک6 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیتخصصی تومان 98,000سفارش
D23620171204124441813قرابت معناییشاهین شاهین زاد
ادبیات2 دی وی دی-عمومی تومان 40,000
34,000
سفارش
D28520171207140012535زمین شناسیمحمد چلاجور
زمین شناسی7 دی وی دی-تخصصی تومان 220,000
187,000
سفارش
D27320171207125531760هندسه و هندسه مختصاتیعلی مقدم نیا
سروش مویینی
ریاضی4 دی وی دی-تخصصی تومان 90,000سفارش
D24720171204163716823حساب دیفرانسیل و انتگرالحسین شفیع زاده
ریاضی18 دی وی دی-تخصصی تومان 290,000سفارش
D24820171204164206840زیست شناسی پیش 1علی محمد عمارلو
زیست4 دی وی دی-تخصصی تومان 195,000
165,750
سفارش
D26820171207100000665شیمی پیش 2محمدرضا مصلایی
شیمی7 دی وی دی-تخصصی تومان 264,000سفارش
D25620171205121607599فیزیک پیش 1سید مجتبی سادات
فیزیک28 دی وی دی-تخصصی تومان 295,000
250,750
سفارش
D25220171205094852546زیست شناسی سال سومپدرام فرهادیان
زیست11 دی وی دی-تخصصی تومان 259,000سفارش
D26120171205163504743شیمی سال دوممحمدرضا مصلایی
شیمی7 دی وی دی-تخصصی تومان 195,000
165,750
سفارش
D60220180115111333844مغناطیس و القاسید مجتبی سادات
فیزیک3 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیتخصصی تومان 110,000سفارش
D27420171207125952565مثلثاتعلی مقدم نیا
سروش مویینی
ریاضی2 دی وی دی-تخصصی تومان 60,000سفارش
D24120171204134020803دین و زندگی جامع کنکورمحمد کریمی
دین و زندگی17 دی وی دی-عمومی تومان 295,000سفارش
D28020171207133921781مشتقعلی مقدم نیا
سروش مویینی
ریاضی3 دی وی دی-تخصصی تومان 150,000
127,500
سفارش
D26220171205164438791شیمی سال سوممحمدرضا مصلایی
شیمی8 دی وی دی-تخصصی تومان 195,000
165,750
سفارش
D59820180115105743842دما و گرما -ویژگی های ماده و فشارسید مجتبی سادات
فیزیک6 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیتخصصی تومان 150,000سفارش
D60020180115110657554الکتریسیته ساکن + خازنسید مجتبی سادات
6 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیتخصصی تومان 180,000سفارش
D28320171207135055617ریاضی،تحلیل تستعلی مقدم نیا
سروش مویینی
ریاضی2 دی وی دی-تخصصی تومان 60,000سفارش
D28220171207134812523انتگرالعلی مقدم نیا
سروش مویینی
ریاضی2 دی وی دی-تخصصی تومان 80,000
68,000
سفارش
D27920171207132042516مجانب و حدعلی مقدم نیا
سروش مویینی
ریاضی4 دی وی دی-تخصصی تومان 200,000
170,000
سفارش
D24420171204143849552زبان انگلیسی(گرامر سال چهارم)کریم خلیلی
زبان انگلیسی7 دی وی دی-عمومی تومان 140,000
119,000
سفارش
D25520171205115318623فیزیک سوم ریاضیسید مجتبی سادات
فیزیک15 دی وی دی-تخصصی تومان 385,000سفارش
D27220171207122025721لگاریتم،توابع نمایی،معادله ونامعادله،قدر مطلق،جزء صحیح،ماتریسعلی مقدم نیا
سروش مویینی
ریاضی8 دی وی دی-تخصصی تومان 230,000
195,500
سفارش
D23820171204125931802آرایه هاشاهین شاهین زاد
ادبیات3 دی وی دی-عمومی تومان 120,000
102,000
سفارش
D26420171207094535832شیمی 3 فصل 2محمدرضا مصلایی
شیمی2 دی وی دی-تخصصی تومان 80,000سفارش
D28120171207134529532ریاضی،کاربرد مشتقعلی مقدم نیا
سروش مویینی
ریاضی3 دی وی دی-تخصصی تومان 150,000
127,500
سفارش
D25720171205122357739فیزیک پیش 2سید مجتبی سادات
فیزیک16 دی وی دی-تخصصی تومان 195,000سفارش
D25320171205114213551فیزیک پایه قسمت اولسید مجتبی سادات
فیزیک12 دی وی دی-تخصصی تومان 225,000
191,250
سفارش
D24520171204144658795زبان انگلیسی(لغت و کلوز)کریم خلیلی
زبان انگلیسی5 دی وی دی-عمومی تومان 105,000سفارش
D60120180115110956794مدارهاسید مجتبی سادات
فیزیک4 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیتخصصی تومان 150,000سفارش
D24920171204164738761زیست پیش 2محمد چلاجور
زیست7 دی وی دی-تخصصی تومان 259,000سفارش
D24020171204133535557عربی کنکورایادفیلی
عربی15 دی وی دی-عمومی تومان 288,000سفارش
D25420171205114657786فیزیک سوم تجربیسید مجتبی سادات
فیزیک13 دی وی دی-تخصصی تومان 345,000سفارش
D27120171207112538837جمع بندی ریاضی انسانیمحمد یگانه
ریاضی9 دی وی دی-تخصصی تومان 290,000سفارش
D27820171207131700566منحنی درجه 2علی مقدم نیا
سروش مویینی
ریاضی3 دی وی دی-تخصصی تومان 120,000سفارش
D25820171205161630799شیمی پیش 1رضا بابایی
شیمی13 دی وی دی-تخصصی تومان 225,000سفارش
D60320180115112206748اتمی - هسته ایسید مجتبی سادات
فیزیک6 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیتخصصی تومان 98,000سفارش

لیست محصولات شرکت مهر و ماه

مهر و ماه

کدمحصولنام محصولمدرس(ها)درسمحتویات محصولعمومی | تخصصیقیمت
B41120171225134342794کتاب لقمه فلسفه و منطق سال سومهایده عبادی
فلسفه و منطق288 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B45820171230124908806کتاب موضوعی مشتقرحیم قهرمان
ریاضی248 صفحه-قطع چاپ : وزیریتخصصی تومان 11,000سفارش
B45120171228110659818کتاب موضوعی مفاهیم و قرابت‌های معنایی ادبیات کنکوررضا اسماعیلی
ادبیات404 صفحه-قطع چاپ : وزیریتخصصی تومان 16,000سفارش
B40620171225115948682کتاب لقمه دستگاه های بدن انسانامیر محمد عربی
زیست304 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B43620171227114331564کتاب لقمه کانی ها و سنگ هاداوود دانشور
زمین شناسی272 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B43820171227121222519کتاب لقمه تکنیک های برتر فیزیکحامد نادریان
فیزیک320 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B30620171216105402583کتاب بانك تست رياضيات گسسته، جبرواحتمال و هندسه تحليلیمهران ترکمان
ریاضی588 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 35,000سفارش
B33920171218113325799کتاب کار ریاضی 2 تجربی پایه یازدهمپدرام نیکوکار
محسن شریفی
ریاضی187 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 17,000
15,300
سفارش
B32420171217101540568کتاب معجزه‌‌ی زیست کنکور (پیش 1و2 + ژنتیک)یاسر آرامش اصل
زیست240 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 22,000
19,800
سفارش
B46820171231100841683کتاب آموزش و تست فیزیک1 رشته ریاضی پایه دهمحمیدرضا عارف پور
نصرالله افاضل
اکبر کوهی فائق
سعید نصیری
فیزیک214 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 33,000سفارش
B43420171227113210687کتاب لقمه حفظیات شیمیمهدی صالحی راد
شیمی208 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B47020171231102624705کتاب آموزش و تست شیمی 2 پایه یازدهممحمد حسین انوشه
محمد جواد فولادی
محمدرضا نصیری ایوانکی
محمدرضا پور جاوید
شیمی480 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 36,000سفارش
B44820171228103251536کتاب تکنیک‌های تقسیم سریعمصطفی باقری
ریاضی160 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 7,500سفارش
B29420171214124050532کتاب بانک تست جغرافیای جامع کنکورمینا معبودی
جغرافیا416 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 23,000
20,700
سفارش
B30320171216103123750کتاب دین و زندگی جامع کنکورهادی هاشمی
حسن فیاض
دین و زندگی572 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 34,000سفارش
B42420171226123600831کتاب لقمه فلسفه سال چهارمهایده عبادی
فلسفه و منطق256 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B39320171223165726530کتاب جمع بندی تاریخماهان آشوری
تاریخ360 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 14,000سفارش
B41720171225145034741کتاب لقمه قید نامه زیست شناسیمهدی استاد
زیست304 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B37820171223154410562کتاب لغت‌نامه زیست کنکورحامد اختیاری
پیمان لایق آهنی
زیست251 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 11,000سفارش
B44220171227123808615کتاب لقمه روانشناسی کنکورناهید دهقان
روان شناسی232 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B32820171217110346566کتاب معجزه هندسه تحلیلی کنکورمهدی امیریان
ریاضی184 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 18,000سفارش
B33820171218112144834کتاب کار حسابان 1 پایه یازدهمحمیرا قادری
بابک محمودی
ریاضی176 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 16,000سفارش
B34920171219103527548کتاب آموزش و کار زیست 2 پایه یازدهمیاسر آرامش اصل
رضا آرامش اصل
محمد عیسایی
زیست256 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 24,000سفارش
B35520171219120556508پاسخ نامه کتاب آموزش و کار کنکور زیست شناسی پیش دانشگاهیعباس راستی بروجنی
علی حسینی دولابی
زیست128 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 10,000سفارش
B46120171230131348749کتاب آموزش و تست ریاضی 1 پایه دهممصطفی دیداری
عباس اشرفی
وهاب تقی زاده
ریاضی320 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 25,000سفارش
B38720171223161906767کتاب جمع‌بندی ریاضیات‌پایه و دیفرانسیل و انتگرالمحمدرضا میرجلیلی
منصور سعیدی
ریاضی388 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 14,000سفارش
B33120171217114732529کتاب‌نامه‌ی زیست شناسی پیش‌دانشگاهیحامد اختیاری
محمد فرجی
زیست274 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 28,000
25,200
سفارش
B31620171216135228745کتاب 360 درجه‌ی ادبیات سال چهارمعباس کریمی
ادبیات372 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 23,000
20,700
سفارش
B32620171217103437628کتاب معجزه‌ی شیمی کنکورمحمد حسین انوشه
شیمی272 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 28,000
25,200
سفارش
B45720171230124309568کتاب موضوعی ترجمه، تعریب و مفهوم عربی کنکورمهران ترکمان
عربی200 صفحه-قطع چاپ : وزیریعمومی تومان 10,000سفارش
B28920171214112057649کتاب شیمی جامعمحمد حسین انوشه
شیمی740 صفحه-نوع چاپ :دو رنگتخصصی تومان 35,000سفارش
B30920171216115842717کتاب شیمی 4محسن پور حسینی
شیمی448 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 39,000
35,100
سفارش
B29120171214114830613کتاب ریاضیات تجربی جامع کنکورمحمدرضا میرجلیلی
منصور سعیدی
ریاضی896 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 45,000سفارش
B42720171226125838839کتاب لقمه واژگان تکمیلی زبان کنکور 1201Wordsامید یعقوبی فرد
زبان انگلیسی320 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B36020171220122300579کتاب جمع‌بندی اقتصادمهران افشاری
حسین ابراهیم نژاد
اقتصاد392 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 14,000سفارش
B40920171225132740598کتاب لقمه مفهوم و قرابت معناییحمزه نصراللهی
ادبیات352 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B35720171220103503770پاسخ‌نامه‌ی کتاب آموزش و کار زیست شناسی 1عباس راستی بروجنی
علی حسینی دولابی
زیست100 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 6,000سفارش
B35820171220104815551کتاب آموزش و کار زیست و آزمایشگاه 2عباس راستی بروجنی
زیست352 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 24,000سفارش
B38020171223155137644کتاب جمع‌بندی زبان انگليسیامید یعقوبی فرد
زبان انگلیسی332 صفحه-قطع چاپ:رقعیعمومی تومان 14,000سفارش
B40520171225115530710کتاب لقمه 4030 درک متن زبان انگلیسیامید یعقوبی فرد
زبان انگلیسی352 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B33320171217122131583کتاب نمودارنامه‌ی زیست پیش دانشگاهی 1و2حامد اختیاری
زیست192 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 14,000سفارش
B29220171214121506671کتاب زبان انگلیسی جامعمعدن نژاد
بهاره اسمعیل آبادی
زبان انگلیسی512 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 32,000
28,800
سفارش
B31120171216121651553کتاب ژنتیک به زبان آدمیزادصاعد نصیریان
زیست384 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 26,000
23,400
سفارش
B46020171230130404558کتاب موضوعی فرمول‌ها و ساختار‌ها در شیمیسعید مرادپور
شیمی128 صفحه-قطع چاپ : وزیریتخصصی تومان 7,000سفارش
B36320171220131357534کتاب جمع‌بندی هندسه پایهپویان طهرانیان
ریاضی192 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 8,000سفارش
B31220171216124113689کتاب زیست‌شناسی و آزمایشگاه 2 به زبان کنکورصاعد نصیریان
زیست792 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 35,000سفارش
B45620171230123840760کتاب موضوعی استوکیومتری و سایر مسائل شیمیسعید مرادپور
شیمی256 صفحه-قطع چاپ : وزیریتخصصی تومان 10,000سفارش
B43520171227113801657کتاب لقمه لغت و املا ادبیات انسانیعلیرضا زر باف اصل
ادبیات352 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B44020171227122752744کتاب لقمه زیست ژنتیکمجید نیک راد
علی افشار راد
زیست256 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B38820171223162542731کتاب جمع‌بندی آمار و مدلسازیمحمدرضا میرجلیلی
منصور سعیدی
ریاضی164 صفحه-قطع چاپ:رقعیعمومی تومان 7,000سفارش
B33520171217162906607کتاب نمودارنامه‌ی زیست شناسی جامع کنکورحامد اختیاری
زیست500 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 30,000
27,000
سفارش
B34120171218114721705کتاب آموزش و کار فارسی 2 پایه یازدهمحسن معقول
اسماعیل مؤید ناصری
نرگس سیاه نوری
ادبیات159 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 16,000
14,400
سفارش
B31520171216134643646کتاب 360 درجه‌ی شیمی 3محمد حسین انوشه
شیمی380 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 24,000سفارش
B29620171214131021843کتاب فيزيک جامع پايهمحمد نصیری
فیزیک608 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 36,000
32,400
سفارش
B10520171115212238604کتاب جمع‌ بندی شیمیسعید مرادپور
شیمی368 صفحه-ویرایش کنکور 95تخصصی تومان 14,000
13,580
سفارش
B33620171218101409605پاسخ‌نامه کتاب آموزش و کار زیست 2 پایه یازدهمفاطمه کلانتری
پروانه پاسالار
زیست88 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 8,000سفارش
B29720171214131915584کتاب بانک تست اقتصاد جامع کنکورفخری امام جمعه ای
میترا چینی ساز
اقتصاد256 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 19,000سفارش
B33220171217115600578کتاب نمودارنامه زیست شناسی و آزمایشگاه1حامد اختیاری
زیست120 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 10,000سفارش
B42220171226122323529کتاب لقمه زبان فارسیحمزه نصراللهی
ادبیات336 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B30420171216103906600کتاب بانک تست علوم اجتماعی جامع کنکورآزیتا بیدقی
جامعه شناسی292 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 19,000سفارش
B43020171226163601667کتاب لقمه گرامرکاربردی زبان انگلیسیامید یعقوبی فرد
زبان انگلیسی304 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B34820171219101009730کتاب کار آمار و احتمال پایه یازدهممصطفی دیداری
ریاضی144 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 15,000سفارش
B42620171226125222747کتاب لقمه عربی همراهمهران ترکمان
عربی288 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B35920171220115142701پاسخ‌نامه‌ی کتاب آموزش و کار زیست و آزمایشگاه (2)عباس راستی بروجنی
علی حسینی دولابی
زیست80 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 6,000سفارش
B32920171217113827632کتاب‌نامه‌ی زیست‌شناسی و آزمایشگاه 2حامد اختیاری
عباس راستی بروجنی
زیست268 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 28,000سفارش
B43120171226164012512کتاب لقمه واژگان عربی کنکورمهران ترکمان
عربی228 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B40020171224123356560کتاب جمع بندی عربیهادی هاشمی
عربی304 صفحه-قطع چاپ:رقعیعمومی تومان 14,000سفارش
B46620171230165230512کتاب آموزش و تست فیزیک 2 رشته تجربی پایه یازدهمنصرالله افاضل
مصطفی کیانی
کاظم اسکندری
فیزیک400 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 29,000سفارش
B30520171216104644710کتاب زیست‌شناسی جامع کنکور جلد 2 (زیست پیش)حامد اختیاری
مجید نیک راد
محمد حمیدی
زیست488 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 29,500
26,550
سفارش
B44420171227125142593کتاب لقمه ترجمه و تعریب و مفهوم عربی کنکورمهران ترکمان
عربی280 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,000سفارش
B45220171228111219574کتاب موضوعی مثلثاتعلی بلقدر
ریاضی136 صفحه-قطع چاپ : وزیریعمومی تومان 7,000سفارش
B39020171223163952653کتاب جمع‌بندی عربی انسانیمهران ترکمان
عربی442 صفحه-قطع چاپ:رقعیعمومی تومان 12,000سفارش
B43720171227120837599کتاب لقمه واژگان زبان کنکور 1200wordsامید یعقوبی فرد
زبان انگلیسی328 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B33020171217114245596کتاب‌نامه‌ی زیست‌شناسی و آزمایشگاه 1حامد اختیاری
سپند تکاپوی
زیست260 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 28,000
25,200
سفارش
B39920171224122744626کتاب جمع بندی روانشناسیمهران افشاری
روان شناسی232 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 12,000سفارش
B46720171231100224691کتاب آموزش و تست فیزیک 1 رشته تجربی پایه دهمحمیدرضا عارف پور
نصرالله افاضل
اکبر کوهی فائق
سعید نصیری
فیزیک352 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 28,000سفارش
B35020171219104222664کتاب آموزش و کار شیمی 2 پایه یازدهممحمد حسین انوشه
محمد جواد فولادی
محمدرضا نصیری ایوانکی
محمدرضا پور جاوید
شیمی208 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 18,000سفارش
B44720171228102730810کتاب تکنیک های مثلثات سریعمصطفی باقری
ریاضی160 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 7,500سفارش
B31320171216125235635کتاب شیمی 3محسن پور حسینی
شیمی440 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 38,000سفارش
B36420171220131932653کتاب جمع‌بندی ریاضی انسانیحسین ابراهیم نژاد
ریاضی364 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 12,000سفارش
B41420171225142400585کتاب لقمه ریاضیات تجربیرحیم قهرمان
ریاضی352 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B41020171225133752811هندبوک شیمی دهممحمد حسین انوشه
محمدرضا نصیری ایوانکی
شیمی216 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B42520171226124622682کتاب لقمه علوم اجتماعیآزیتا بیدقی
جامعه شناسی320 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B39720171224115618748کتاب گنجینه فیزیکحامد نادریان
فیزیک376 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 14,000سفارش
B29020171214113904808کتاب زیست شناسی جامع جلد 1(زیست پایه)حامد اختیاری
مجید نیک راد
محمد حمیدی
زیست718 صفحه-نوع چاپ:دو رنگتخصصی تومان 35,000
31,500
سفارش
B34720171219100222639کتاب آموزش و کار عربی 2 پایه یازدهمحسین منصوری
عربی144 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 15,000سفارش
B35420171219114059781آموزش و کار کنکور زیست شناسی پیش دانشگاهیعباس راستی بروجنی
زیست487 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 26,000سفارش
B36220171220130356666کتاب جمع‌بندی هندسه تحلیلی و جبر خطیمحمدرضا میرجلیلی
منصور سعیدی
ریاضی236 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 10,000سفارش
B41220171225135358572کتاب ریاضی پایه و دیفرانسیلرحیم قهرمان
ریاضی288 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B29320171214122257814کتاب دیفرانسیل و انتگرال و ریاضیات پایه جامعمیثم حمزه لویی
ریاضی720 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 36,000سفارش
B28720171211145926814کتاب هندسه جامعمحمدرضا میرجلیلی
منصور سعیدی
ریاضی676 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 29,500
28,615
سفارش
B34320171218120807612کتاب کار فیزیک 1 پایه دهم | رشته تجربیابراهیم دانشمند مهربانی
نصرالله افاضل
فیزیک160 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 16,000سفارش
B44120171227123220662کتاب لقمه عربی همراه انسانیمهران ترکمان
عربی272 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B29920171216092813543کتاب بانک تست عربی جامع کنکورمهران ترکمان
عربی528 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 34,000سفارش
B35220171219105548569کتاب کار ریاضی 1 پایه دهممیثم حمزه لویی
حسین اسفینی
یوسف داستان
ریاضی176 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 14,000سفارش
B40720171225120602660کتاب تکنیک‌های محاسبات سریع ریاضی ویژه کنکورمصطفی باقری
ریاضی312 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B45420171228112353797کتاب موضوعی تصویرنامه‌ی زیست کنکورسجاد احمدی
زیست520 صفحه-قطع چاپ : وزیریتخصصی تومان 27,000سفارش
B40120171224124754748کتاب لقمه تاریخ ادبیات عمومی انسانیحمزه نصراللهی
ادبیات336 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B41620171225144120588کتاب لقمه واژه نامه عربی انسانیمهران ترکمان
عربی288 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B28820171214110833513کتاب ادبیات جامعرضا اسماعیلی
ادبیات704 صفحه-نوع چاپ:دورنگعمومی تومان 36,000
32,400
سفارش
B28620171211135400689کتاب آموزش جامع حسابانمحمدرضا میرجلیلی
ریاضی525 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 22,000سفارش
B30820171216115252797کتاب شیمی 2سعید مرادپور
شیمی392 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 18,000سفارش
B39820171224122139618کتاب جمع بندی جغرافیاحامد نادریان
جغرافیا304 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 14,000سفارش
B46420171230152609828کتاب آموزش و تست آمار و احتمال پایه یازدهممصطفی دیداری
ریاضی صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 32,000سفارش
B41820171226113132760کتاب لقمه زیست گیاهیمحمد حمیدی
زیست288 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B32020171216151701599کتاب 360 درجه‌ی حسابانمحمدرضا میرجلیلی
میثم حمزه لویی
ریاضی436 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 23,000سفارش
B42320171226122931793کتاب لقمه حفظیات ادبیات اختصاصیحمزه نصراللهی
ادبیات352 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B42820171226161927758کتاب لقمه تصاویر و مفاهیم شیمیمهدی صالحی راد
شیمی224 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B41520171225142936538کتاب لقمه هندسه و گسستهرحیم قهرمان
ریاضی264 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B40420171225112821707فست بوک ریاضی دهمعباس اشرفی
سبحان سیف الهی راد
ریاضی256 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 8,500سفارش
B41320171225135951552کتاب لقمه اقتصاد کنکورمیترا چینی ساز
اقتصاد336 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B31820171216145317525کتاب 360 درجه‌ی عربی 2محمد نقده دوز تهرانی
بهمن دانشیان
عربی311 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 28,000سفارش
B32520171217102216528کتاب معجزه‌ی فیزیک کنکورمهدی پارنج
فیزیک304 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 19,000سفارش
B43320171227110606654کتاب لقمه واژگان زبان انگلیسیحمید رضا نوربخش
زبان انگلیسی320 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B45920171230125747545کتاب موضوعی در اعماق متنحمید رضا نوربخش
زبان انگلیسی288 صفحه-قطع چاپ : وزیریعمومی تومان 11,000سفارش
B42120171226120759591کتاب لقمه ریاضی انسانیرامین اسلام
ریاضی304 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B30220171216100954555کتاب آموزش جامع رياضيات گسسته و جبرواحتمالخسرو کاکسوندی
ریاضی360 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 15,000
13,500
سفارش
B34220171218115445727کتاب آموزش و کار فیزیک 2 رشته ریاضی پایه یازدهممصطفی کیانی
هدیه منوچهری
فیزیک208 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 18,000
16,200
سفارش
B34420171218123714746کتاب کار فیزیک 2 رشته تجربی پایه یازدهممصطفی کیانی
هدیه منوچهری
فیزیک192 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 18,000
17,460
سفارش
B38320171223160616738کتاب جمع‌بندی رياضيات تجربیمحمدرضا میرجلیلی
منصور سعیدی
ریاضی352 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 14,000سفارش
B30020171216093337523کتاب زمین شناسی جامع کنکورروزبه اسحاقیان
زمین شناسی384 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 25,000
22,500
سفارش
B29520171214130116541کتاب فيزيک جامع سال چهارمحمیدرضا عارف پور
حامد نادریان
فیزیک520 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 34,000سفارش
B31920171216150204604کتاب 360 درجه‌ی فیزیک3 (رشته تجربی)مهدی هاشمی
مهرداد اصانلو
فیزیک412 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 22,000
19,800
سفارش
B32720171217104608726کتاب معجزه‌ی گسسته کنکور + جبر و احتمالمهدی امیریان
ریاضی216 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 18,000سفارش
B29820171214133527826کتاب عربی جامع کنکور‌هادی هاشمی
حسین منصوری
عربی384 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 27,000
24,300
سفارش
B32220171216154009513کتاب عربی 3محمد اشرفی مهابادی
محمود اسماعیلی
عربی276 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 11,000سفارش
B47120171231103839541کتاب آموزش و تست فارسی 1 پایه دهمشهریار قبادی
اسماعیل محمد زاده
ادبیات328 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 26,000سفارش
B44320171227124727762کتاب لقمه آرایه های ادبیحمزه نصراللهی
ادبیات336 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B43220171226164612757کتاب لقمه زیست جانوریمحمد نوروزیان
زیست328 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B40220171224125313664کتاب لقمه آرایه های ادبی انسانیحمزه نصراللهی
ادبیات360 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B30120171216094517573کتاب روانشناسی جامع کنکورناهید دهقان
روان شناسی232 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 17,000
15,300
سفارش
B31420171216132637724کتاب 360 درجه‌ی ریاضی3 (+آمار و مدلسازی )میثم حمزه لویی
ریاضی316 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 22,000
19,800
سفارش
B41920171226114125736کتاب لقمه باکتری ها ، ویروس ها ، آغازیان و قارچ هامحمد نوروزیان
زیست208 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B34520171218124213588کتاب کار شیمی 1 پایه دهممحمد حسین انوشه
محمد جواد فولادی
شیمی208 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 20,000
18,000
سفارش
B42920171226162530619کتاب لقمه فیزیک فرمول‌ها، تعاریف، آزمایش‌ها و تصاویرمحمد نصیری
فیزیک320 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B34620171219095500566پاسخ‌نامه‌ی کتاب آموزش و کار زیست شناسی 1عباس راستی بروجنی
علی حسینی دولابی
زیست100 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 6,000سفارش
B44620171228102325512کتاب تکنیک‌های ضرب سریعمصطفی باقری
ریاضی176 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 7,500سفارش
B36520171220132449684کتاب جمع‌بندی ریاضیات گسسته و جبر و احتمالمحمدرضا میرجلیلی
منصور سعیدی
ریاضی184 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 8,000سفارش
B40820171225132056580کتاب لقمه پیام آیات دین‌و‌زندگیهادی هاشمی
دین و زندگی296 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B39220171223165103626کتاب جمع بندی زیستحامد اختیاری
حمیدرضا جعفری
زیست352 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 15,000سفارش
B44520171228101932532کتاب تکنیک‌های جذر سریعمصطفی باقری
ریاضی144 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 7,500سفارش
B39520171224113444844جمع‌بندی علوم اجتماعیآزیتا بیدقی
علی نوری
جامعه شناسی280 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 12,000سفارش
B33720171218111439600کتاب کار عربی 1 پایه دهمحسین منصوری
عربی144 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 15,000سفارش
B31720171216142430616کتاب 360 درجه‌ی فیزیک 3 (رشته ریاضی)مهرداد اصانلو
مهدی هاشمی
فیزیک504 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 27,000
24,300
سفارش
B36120171220125645584کتاب جمع‌بندی ادبیات اختصاصیجمال طباطبایی نژاد
ادبیات512 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 18,000سفارش
B44920171228104202800کتاب تکنیک‌های جمع و تفریق سریعمصطفی باقری
ریاضی160 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 7,500سفارش
B38920171223163418782کتاب جمع‌بندی زمین شناسیروزبه اسحاقیان
داوود دانشور
زمین شناسی216 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 8,000سفارش
B46920171231101355816کتاب آموزش و تست فیزیک 2 رشته ریاضی پایه یازدهمنصرالله افاضل
مصطفی کیانی
کاظم اسکندری
فیزیک424 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 33,000سفارش
B32320171217100529685کتاب معجزه‌ی زیست کنکور (پایه)یاسر آرامش اصل
رضا آرامش اصل
زیست336 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 30,000سفارش
B46520171230153242613کتاب آموزش و تست فارسی 2 پایه یازدهمشهریار قبادی
اسماعیل محمد زاده
سعید عنبرستانی
مرتضی کلاشلو
ادبیات344 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 28,000سفارش
B35320171219112407699پاسخ‌نامه کتاب آموزش و کار زیست 1 پایه دهمعباس راستی بروجنی
زیست96 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 8,000سفارش
B43920171227121851539کتاب لقمه لغت و املا ادبیاتعلیرضا زر باف اصل
ادبیات344 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B34020171218113951773کتاب کار فیزیک 1 پایه دهم | رشته ریاضیابراهیم دانشمند مهربانی
نصرالله افاضل
فیزیک192 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 18,000
16,200
سفارش
B46220171230151628836کتاب آموزش و تست حسابان 1 پایه یازدهمعباس اشرفی
حامد فرضعلی بیک
علیرضا نداف زاده
ریاضی464 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 32,000سفارش
B45020171228105302808کتاب تمرین محاسبات کنکورزمصطفی باقری
ریاضی320 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 16,000سفارش
B35620171220101829779کتاب آموزش و کار زیست و آزمایشگاه 1عباس راستی بروجنی
زیست359 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 18,500سفارش
B32120171216152547531کتاب زیست گیاهی به زبان آدمیزادصاعد نصیریان
زیست256 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 21,000
18,900
سفارش
B38520171223161305515کتاب جمع‌بندی ادبیات فارسیرضا اسماعیلی
ادبیات296 صفحه-قطع چاپ:رقعیعمومی تومان 14,000سفارش
B31020171216120747622کتاب 360 درجه‌ی ادبیات سال سومعباس کریمی
ادبیات352 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 23,000سفارش
B30720171216114717601کتاب 360 درجه‌ی شیمی 4محمد حسین انوشه
شیمی448 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 26,000
23,400
سفارش
B33420171217162425665کتاب نمودارنامه‌ی زیست شناسی و آزمایشگاه 2حامد اختیاری
زیست152 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 12,000
10,800
سفارش
B45320171228111806716کتاب موضوعی اسیدها و بازها + PH و مسائل آنمحمد حسین انوشه
شیمی252 صفحه-قطع چاپ : وزیریعمومی تومان 10,000سفارش
B40320171224130149826کتاب لقمه واژگان زبان دهمزبان انگلیسی248 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B39620171224113921634کتاب جمع بندی دین و زندگیهادی هاشمی
دین و زندگی322 صفحه-قطع چاپ:رقعیعمومی تومان 14,000سفارش
B42020171226115819741کتاب مسايل شیمی کنکور+شگرد های فوق سریع حل مسایلمحمد حسین انوشه
شیمی360 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B35120171219105005626کتاب کار زیست 1 پایه دهمعباس راستی بروجنی
زیست224 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 19,500سفارش
B45520171230123431833کتاب موضوعی تجزیه، ترکیب و اعراب‌گذاری عربی کنکورمهران ترکمان
عربی176 صفحه-قطع چاپ : وزیریعمومی تومان 10,000سفارش
B39420171224112920564کتاب جمع‌بندی فلسفه و منطق کنکورفرحناز خان محمدی
فلسفه و منطق232 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 14,000سفارش

لیست محصولات شرکت ونوس

ونوس

کدمحصولنام محصولمدرس(ها)درسمحتویات محصولعمومی | تخصصیقیمت
D5220171025121158720دیفرانسیل دستگاه اعدادمحمد مهربان
ریاضی6 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 80,000
77,600
سفارش
D3520171014132623611جمع بندی زیست شناسیمهدی آرام فر
زیست11 دی وی دی-تخصصی تومان 150,000سفارش
D420171010150457686عربی جمع بندی (نکته و تست)مصطفی آزاده
عربی12 دی وی دی-عمومی تومان 120,000
116,400
سفارش
D4320171016121540696هنر تست زنی شیمی دوم دبیرستانمحمود رادمان مهر
شیمی4 دی وی دی-تخصصی تومان 60,000سفارش
D4920171016125002690شیمی جمع بندی سال دوممحمود رادمان مهر
شیمی10 دی وی دی-تخصصی تومان 120,000
102,000
سفارش
D3120171014131213740ژنتیکمهدی آرام فر
زیست7 دی وی دی-تخصصی تومان 110,000سفارش
D3220171014131758725زیست شناسی سوم دبیرستانمهدی آرام فر
زیست5 دی وی دی-تخصصی تومان 120,000سفارش
D36920171223122016728کلینیک ریاضی پزشکی (حد و پیوستگی)مجتبی دادبام
ریاضی12 دی وی دی-تخصصی تومان 150,000
135,000
سفارش
D3920171016115249548شیمی سال دوم دبیرستانمحمود رادمان مهر
شیمی22 دی وی دی-تخصصی تومان 200,000سفارش
D1320171013190105539فیزیک جمع بندی کنکورمهدی یحیوی
فیزیک19 دی وی دی-رشته «مقطع» : ویژه کنکور سراسریعمومی تومان 300,000سفارش
D3420171014132344523زیست شناسی پیش ۲مهدی آرام فر
زیست9 دی وی دی-تخصصی تومان 120,000
102,000
سفارش
D37420171223151846755ریاضی قدر مطلقمجتبی دادبام
ریاضی5 دی وی دی-تخصصی تومان 60,000سفارش
D1620171013193639791فیزیک نوین (فیزیک هسته ای و اتمی)مهدی یحیوی
فیزیک9 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیعمومی تومان 150,000
127,500
سفارش
D36820171223121521667کلینیک ریاضی پزشکی (انتگرال)مجتبی دادبام
ریاضی9 دی وی دی-تخصصی تومان 100,000سفارش
D37520171223152511692ریاضی جزء صحیحمجتبی دادبام
ریاضی3 دی وی دی-تخصصی تومان 40,000سفارش
D4220171016120522601شیمی چهارم ۱محمود رادمان مهر
شیمی19 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 150,000
145,500
سفارش
D3320171014132031599زیست شناسی دوم دبیرستانمهدی آرام فر
زیست11 دی وی دی-تخصصی تومان 240,000سفارش
D1120171013185233732فیزیک حرکت شناسیمهدی یحیوی
فیزیک16 دی وی دی-رشته «مقطع» : ویژه پیش دانشگاهی و کنکورعمومی تومان 210,000سفارش
D36620171223114034519کلینیک ریاضی پزشکی مشتقمجتبی دادبام
ریاضی12 دی وی دی-تخصصی تومان 150,000
138,000
سفارش
D2020171013195939722درک مطلب زبان انگلیسیشهاب اناری
زبان انگلیسی3 دی وی دی-عمومی تومان 85,000
72,250
سفارش
D1420171013190458780فیزیک دینامیکمهدی یحیوی
فیزیک13 دی وی دی-رشته «مقطع» : ویژه پیش دانشگاهی و کنکورعمومی تومان 160,000سفارش
D2720171013202514630دین و زندگی ( ابیات و اشعار)هادی سرکشیک زاده
دین و زندگی2 دی وی دی-عمومی تومان 50,000سفارش
D5520171025130023837ریاضی مشتقمحمد مهربان
ریاضی16 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 220,000سفارش
D2620171013202211700دین و زندگی چهارم دبیرستانهادی سرکشیک زاده
دین و زندگی2 دی وی دی-عمومی تومان 50,000سفارش
D38120171223155350779نظریه اعدادمجتبی دادبام
ریاضی22 دی وی دی-تخصصی تومان 150,000
139,500
سفارش
D5620171025130546615ریاضی کاربرد مشتقمحمد مهربان
ریاضی14 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 200,000سفارش
D4120171016120112611جمع بندی شیمی کنکورمحمود رادمان مهر
شیمی13 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 120,000
102,000
سفارش
D37920171223154815717ریاضی احتمال جامع کنکورمجتبی دادبام
ریاضی17 دی وی دی-تخصصی تومان 180,000سفارش
D37220171223150834692جمع بندی ریاضیات گسسته(ترکیبیات و احتمال)مجتبی دادبام
ریاضی6 دی وی دی-تخصصی تومان 80,000سفارش
D620171010152304620عربی کنکور ( درک مطلب ۱)مصطفی آزاده
عربی5 دی وی دی-عمومی تومان 60,000
51,000
سفارش
D37120171223133932570جمع بندی ریاضیات گسسته (نظریه اعداد)مجتبی دادبام
ریاضی6 دی وی دی-تخصصی تومان 60,000سفارش
D1520171013190927693فیزیک سال دوممهدی یحیوی
فیزیک6 دی وی دی-عمومی تومان 150,000سفارش
D3020171014114408791زیست گیاهی تستیمهدی آرام فر
زیست6 دی وی دی-تخصصی تومان 80,000سفارش
D3720171014135953737زیست شناسی ۱۰ آزمونمهدی آرام فر
زیست7 دی وی دی-تخصصی تومان 150,000
127,500
سفارش
D3620171014135639763زیست شناسی پیش ۱مهدی آرام فر
زیست11 دی وی دی-تخصصی تومان 180,000سفارش
D5820171025151251518ریاضی پایه کولاکمحمد مهربان
ریاضی14 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 180,000سفارش
D520171010151507644عربی کنکور ( منصوبات)مصطفی آزاده
عربی5 دی وی دی-پوشش ۷۵% از کتاب عربی سوم دبیرستانعمومی تومان 60,000
58,200
سفارش
D1820171013195108704زبان انگلیسی جامع کنکورشهاب اناری
زبان انگلیسی13 دی وی دی-عمومی تومان 300,000سفارش
D2520171013201824579دین و زندگی دوم دبیرستانهادی سرکشیک زاده
دین و زندگی6 دی وی دی-عمومی تومان 100,000سفارش
D320171010143647530عربی تخصصی انسانیمصطفی آزاده
عربی22 دی وی دی-مشتمل بر ۵۰۰۰ نکته مفید و ۴۰۰ آزمون مختلفتخصصی تومان 160,000
147,200
سفارش
D38420171223160659830ریاضی دنباله و تصاعدمجتبی دادبام
ریاضی5 دی وی دی-تخصصی تومان 75,000سفارش
D2120171013200211685جمع بندی زبان انگلیسیشهاب اناری
زبان انگلیسی6 دی وی دی-عمومی تومان 200,000سفارش
D38220171223160346741آموزش جامع آنالیز ترکیبیمجتبی دادبام
ریاضی13 دی وی دی-تخصصی تومان 180,000
162,000
سفارش
D220171009133236532ترجمه عربی رنگیمصطفی آزاده
عربی16 دی وی دی-عمومی تومان 200,000سفارش
D37720171223153930516ریاضی تابع درجه ۲ معادله درجه ۲ کنکورمجتبی دادبام
ریاضی6 دی وی دی-سبک تدریس: تستی ویژه کنکور سراسری و معدلسازیتخصصی تومان 80,000سفارش
D1720171013194115753کنکور اکتیو فیزیکمهدی یحیوی
فیزیک9 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیعمومی تومان 150,000
127,500
سفارش
D820171013183840515فیزیک سال اول فصل ۴ و ۵مهدی یحیوی
فیزیک6 دی وی دی-رشته «مقطع» : علوم ریاضی « سال اول دبیرستان و کنکور » ، علوم تجربی « سال اول دبیرستان و کنکور »عمومی تومان 60,000سفارش
D4420171016122002720هنر تست زنی شیمی سوم دبیرستانمحمود رادمان مهر
شیمی4 دی وی دی-تخصصی تومان 60,000
51,000
سفارش
D6120171025153425713کنکوراکتیو(‌دنباله ،حد،پیوستگی،مجانب)محمد مهربان
ریاضی7 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 100,000سفارش
D5120171025115107776دیفرانسیل حد و پیوستگی و مجانبمحمد مهربان
ریاضی25 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلی (93 صفحه)تخصصی تومان 240,000
204,000
سفارش
D37620171223153319660ریاضی تابعمجتبی دادبام
ریاضی7 دی وی دی-تخصصی تومان 90,000
85,500
سفارش
D36720171223120650525کلینیک ریاضی پزشکی (کاربرد مشتق)مجتبی دادبام
ریاضی8 دی وی دی-تخصصی تومان 90,000
82,800
سفارش
D5920171025151840818جمع بندی دیفرانسیل و ریاضی پایهمحمد مهربان
ریاضی22 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 420,000سفارش
D2220171013200807766یک دو سه رتبه برتر (مدیریت زمان و غلبه بر تنبلی)شهاب اناری
زبان انگلیسی5 دی وی دی-عمومی تومان 100,000
85,000
سفارش
D4620171016123308706شیمی ارتقا معدل سال دوممحمود رادمان مهر
شیمی13 دی وی دی-تخصصی تومان 110,000سفارش
D38620171223161546562کلینیک ریاضی پزشکی (تصاعد هندسی)مجتبی دادبام
ریاضی3 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 40,000سفارش
D920171013184437745فیزیک الکتریسیته ساکن و جاری سوم دبیرستانمهدی یحیوی
فیزیک15 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیعمومی تومان 180,000سفارش
D2420171013201647811دین و زندگی سوم دبیرستانهادی سرکشیک زاده
دین و زندگی6 دی وی دی-عمومی تومان 100,000سفارش
D2920171013203035528دین و زندگی دهمهادی سرکشیک زاده
دین و زندگی4 دی وی دی-عمومی تومان 70,000
59,500
سفارش
D2320171013201135839یک دو سه رتبه برتر (خودباوری ، اراده ، انگیزه)شهاب اناری
زبان انگلیسی6 دی وی دی-عمومی تومان 100,000سفارش
D2820171013202824726دین و زندگی کنکور – نکته و تستهادی سرکشیک زاده
دین و زندگی5 دی وی دی-عمومی تومان 100,000سفارش
D5020171022110336528فیزیک پیش ۲ موج صوت امواجمهدی یحیوی
فیزیک15 دی وی دی-+ به همراه 2 جزوه تکمیلیتخصصی تومان 200,000سفارش
D1920171013195510615گرامر جامع زبان انگلیسیشهاب اناری
زبان انگلیسی7 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیعمومی تومان 110,000سفارش
D720171010153428560عربی جامع کنکورمصطفی آزاده
عربی23 دی وی دی-+ به همراه کتاب تست زنی نوشته دکتر آزادهعمومی تومان 300,000سفارش
D4720171016124411516شیمی سال سوم دبیرستان ( ویژه حل مسئله )محمود رادمان مهر
شیمی6 دی وی دی-به همراه سوالات کنکور تا سال ۹۵تخصصی تومان 100,000سفارش
D1220171013185616570فیزیک نوسانمهدی یحیوی
فیزیک6 دی وی دی-رشته «مقطع» : ویژه پیش دانشگاهی و کنکورتخصصی تومان 60,000
51,000
سفارش
D5420171025123923611ریاضی دنباله و ترکیباتمحمد مهربان
ریاضی7 دی وی دی-از این بسته آموزشی، دانش آموزان رشته تجربی نیز می توانند استفاده کنندتخصصی تومان 100,000
85,000
سفارش
D4820171016124734539شیمی سال سوم بخش۳ (حل مسائل۲)محمود رادمان مهر
شیمی6 دی وی دی-تخصصی تومان 100,000
85,000
سفارش
D3820171016114921731شیمی سال سوم دبیرستانمحمود رادمان مهر
شیمی19 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 200,000سفارش
D37320171223151315773ریاضی آنالیز ترکیبی(مهندس دادبام)مجتبی دادبام
ریاضی4 دی وی دی-تخصصی تومان 50,000سفارش
D1020171013184834803فیزیک مغناطیس و القامهدی یحیوی
فیزیک6 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیعمومی تومان 70,000
59,500
سفارش
D4520171016122957670شیمی ارتقا معدل سال سوممحمود رادمان مهر
شیمی15 دی وی دی-تخصصی تومان 150,000
127,500
سفارش
D6020171025152815710کنکوراکتیو(‌ آموزش جامع تابع )محمد مهربان
ریاضی14 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 100,000سفارش
D5720171025145425590ریاضی انتگرالمحمد مهربان
ریاضی7 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 120,000
102,000
سفارش
D5320171025122646677ریاضی مثلثاتمحمد مهربان
ریاضی8 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 120,000سفارش
D4020171016115627729شیمی چهارم ۲محمود رادمان مهر
شیمی14 دی وی دی-تخصصی تومان 120,000سفارش
D37020171223133046543جمع بندی ریاضیات گسسته (ترکیبیات و احتمال)مجتبی دادبام
ریاضی6 دی وی دی-تخصصی تومان 80,000سفارش

لیست محصولات شرکت نشرالگو

نشرالگو

کدمحصولنام محصولمدرس(ها)درسمحتویات محصولعمومی | تخصصیقیمت
B51520180107104412513کتاب فیزیک 3 تست (ویژه ریاضی)رضا خالو
رضا محمد خانلو
ابراهیم بازقندی
فیزیک560 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 36,000سفارش
B54320180108140518545کتاب موج آزمون + جمع بندی ادبیات همراه با DVDعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات487 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 53,000سفارش
B51220180106113644756کتاب فیزیک 3 - سه بعدی (ویژه رشته تجربی)رضا خالو
علی فنونی
فیزیک381 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 27,000سفارش
B47820180101125717764کتاب فیزیک دهم تست (تجربی)رضا خالو
سیروس یعقوبی
فیزیک306 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 22,000سفارش
B51820180107112952605کتاب آموزش کامل ادبیات پیش‌دانشگاهیعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات416 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 28,000سفارش
B50020180104120126804کتاب ریاضی ۲ تست + آمارعلیرضا رفیعی
ریاضی472 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 27,000سفارش
B53320180107162557653کتاب تاریخ ادبیات + کارتونعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات399 صفحه-قطع چاپ:رقعیعمومی تومان 20,000سفارش
B51920180107114609537کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و ریاضیات پایه(پاسخ های تشریحی)جلد دومکاظم اجلالی
مهرداد کیوان
علی عسگری
سید محمدرضا اسلامی
ریاضی451 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 21,000سفارش
B52520180107144341624کتاب زیست‌شناسی پیش دانشگاهی 1 (سه بعدی)اشکان هاشمی
زیست392 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 32,000سفارش
B47320180101113722642کتاب ریاضی دهم (سه بعدی)نوید صفایی
کاظم اجلالی
ارشک حمیدی
ریاضی420 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 26,000سفارش
B52320180107122407702کتاب ریاضیات گسسته و جبر و احتمال (سه بعدی) + آنالیز ترکیبی برای کنکورمحمد حسین متولی
علی اصغر اکبرنیا
ریاضی132+520 صفحه-قطع چاپ:رحلی+رقعیعمومی تومان 39,000سفارش
B47420180101122031757کتاب زیست شناسی دهماشکان هاشمی
زیست366 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 38,000سفارش
B48620180102110400668کتاب حسابان 1 یازدهم (سه بعدی)نوید صفایی
کاظم اجلالی
ارشک حمیدی
ریاضی660 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 43,000سفارش
B47720180101124256792کتاب فارسی دهمعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات456 صفحه-قطع چاپ:رقعیعمومی تومان 22,000سفارش
B53820180108110052802کتاب جامع دین و زندگیمحسن اسد آبادی
دین و زندگی580 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 39,000سفارش
B52020180107120148688کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال (3 بعدی)+ ضمیمه رایگان پاسخ‌های تشریحیکاظم اجلالی
مهرداد کیوان
سید محمدرضا اسلامی
ریاضی552 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 36,000سفارش
B50220180104120928845کتاب عربی ۲ - آموزشمصطفی خاکبازان
عربی304 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 20,000سفارش
B55120180108161424676کتاب موج آزمون فیزیک (رشته تجربی)رضا خالو
امیر علی میری
فیزیک492 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 30,000سفارش
B53420180108094020746کتاب قرابت معناییعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات518 صفحه-قطع چاپ:رقعیعمومی تومان 21,000سفارش
B49320180102115147839کتاب فیزیک (2) تست یازدهم (ویژه رشته ریاضی)رضا خالو
فیزیک504 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 33,000سفارش
B49920180104113551528کتاب ریاضی ۲ - آموزشعلیرضا علیپور
علیرضا رفیعی
ریاضی362 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 21,000سفارش
B49420180104104433566کتاب فیزیک (2)سه‌بعدی یازدهم (ویژه رشته تجربی)رضا خالو
فیزیک484 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 33,000سفارش
B54220180108115656742کتاب مرجع کامل پرسش‌های چهار گزینه‌ای عربی کنکورمصطفی خاکبازان
عربی550 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 36,000سفارش
B47620180101123058631کتاب عربی دهم (سه بعدی)مصطفی خاکبازان
میثم شریفی
عربی230 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 16,000سفارش
B50520180106104653567کتاب هندسه ۱ ـ تستحسن محمد بیگی
امیر محمد هویدی
ریاضی327 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 22,000سفارش
B50620180106105152751کتاب جبر و احتمال (سه بعدی)علیرضا علیپور
ریاضی212 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 17,000سفارش
B48920180102111939520کتاب زیست‌شناسی (2) پایه‌ی یازدهماشکان هاشمی
زیست848 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 59,000سفارش
B55220180108162509577کتاب موج آزمون فیزیک (رشته ریاضی)رضا خالو
امیر علی میری
فیزیک560 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 34,000سفارش
B53920180108111015569کتاب جامع فیزیک پایهرضا خالو
فیزیک528 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 33,000سفارش
B52920180107154825696کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی - تستعلیرضا علیپور
یاران رزمی
ریاضی338 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 19,000سفارش
B51420180107102456593کتاب فیزیک 3 تست (ویژه تجربی)رضا خالو
رضا محمد خانلو
ابراهیم بازقندی
فیزیک440 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 29,000سفارش
B51320180106114213530کتاب فیزیک 3 -سه بعدی (ویژه رشته ریاضی)رضا خالو
علی فنونی
فیزیک468 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 30,000سفارش
B54720180108145711595کتاب موج آزمون زیست شناسی همراه با dvdاشکان هاشمی
زیست442 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 74,000سفارش
B48820180102111500784کتاب ریاضی2 (یازدهم) سه‌بعدی تجربینوید صفایی
کاظم اجلالی
ارشک حمیدی
ریاضی448 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 30,000سفارش
B49020180102112410697کتاب شیمی یازدهم تستمسعود جعفری
روح الله علیزاده
شیمی576 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 39,000سفارش
B50420180106104111545کتاب فیزیک ۲ - سه بعدیرضا خالو
سیروس یعقوبی
فیزیک484 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 28,000سفارش
B49820180104112928711آموزش کامل ادبیات 2(سه بعدی)علیرضا عبدالمحمدی
ادبیات۳۶۸ صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 24,000سفارش
B52720180107151506653کتاب فیزیک جامع پیش دانشگاهی تجربی (پاسخ های تشریحی)رضا خالو
زیست558 صفحه-قطع چاپ : وزیریتخصصی تومان 22,000سفارش
B47520180101122514545کتاب شیمی دهم (تست)مسعود جعفری
مرتضی خوش کیش
روح الله علیزاده
حامد قربانی
شیمی579 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 37,000سفارش
B54120180108114909722کتاب فیزیک جامع پیش دانشگاهی (ویژه تجربی)رضا خالو
فیزیک554 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 36,000سفارش
B52220180107121645538کتاب ریاضیات گسسته و جبر و احتمال (سه بعدی)محمد حسین متولی
علی اصغر اکبرنیا
ریاضی520 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 33,000سفارش
B53220180107161711625کتاب پنج + 1 بحث زبان فارسیعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات440 صفحه-قطع چاپ:رقعیعمومی تومان 20,000سفارش
B48420180102105108604کتاب آمار و احتمال یازدهم (سه بعدی)علیرضا علیپور
یاران رزمی
ریاضی192 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 15,000سفارش
B51020180106112604567کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه (۲) + کتاب ژنتیکاشکان هاشمی
زیست748 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 45,000سفارش
B48320180101140954774کتاب هندسه دهم (سه بعدی)ارشک حمیدی
حسن محمد بیگی
امیر محمد هویدی
ریاضی362 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 26,000سفارش
B50920180106112100641کتاب ریاضی ۳ تجربیعلیرضا رفیعی
مهرداد کیوان
ریاضی294 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 19,000سفارش
B50720180106105705760کتاب حسابان -تستنوید صفایی
مهرداد کیوان
سعید پوریا
ریاضی466 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 31,000سفارش
B47220180101111851793کتاب ریاضی دهم (تست)نوید صفایی
کاظم اجلالی
ارشک حمیدی
ریاضی366 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 26,000سفارش
B52420180107143135523کتاب زیست‌شناسی پیش دانشگاهی 2 (سه بعدی)اشکان هاشمی
زیست528 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 40,000سفارش
B49520180104105445800کتاب فیزیک (2)سه‌بعدی یازدهم (ویژه رشته ریاضی)رضا خالو
فیزیک528 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 35,000سفارش
B51620180107110047533کتاب هندسه ۲-تستحسن محمد بیگی
امیر محمد هویدی
ریاضی336 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 23,000سفارش
B54520180108142609699موج آزمون ریاضی تجربی + پاسخ‌های تشریحیکاظم اجلالی
مهرداد کیوان
علی افضل زاده
ریاضی401+582 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 42,000سفارش
B54420180108141546534کتاب موج آزمون دین و زندگیمحمدرضا فرهنگیان
دین و زندگی435 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 28,000سفارش
B55020180108160011805کتاب موج آزمون عربیمصطفی خاکبازان
عربی416 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 27,000سفارش
B54820180108152321669کتاب موج آزمون شیمی پایهمسعود جعفری
شیمی577 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 38,000سفارش
B50820180106111528830کتاب حسابان سه بعدینوید صفایی
علیرضا رفیعی
ریاضی518 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 32,000سفارش
B52120180107120730720کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و ریاضیات پایه (جلد اول)کاظم اجلالی
مهرداد کیوان
سید محمدرضا اسلامی
علی عسگری
ریاضی642 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 37,000سفارش
B51120180106113106662کتاب عربی 3 (سه بعدی)مصطفی خاکبازان
عربی340 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 24,000سفارش
B48020180101134353732کتاب فیزیک دهم تجربی (سه بعدی)رضا خالو
سیروس یعقوبی
فیزیک340 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 23,000سفارش
B48520180102105858701کتاب حسابان 1 یازدهم (تست)نوید صفایی
کاظم اجلالی
ارشک حمیدی
ریاضی434 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 29,000سفارش
B50120180104120553839کتاب زیست‌شناسی و آزمایشگاه (۱)اشکان هاشمی
زیست456 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 33,000سفارش
B53520180108094514517کتاب لغت و املاعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات485 صفحه-قطع چاپ:رقعیعمومی تومان 20,000سفارش
B51720180107111840594کتاب هندسه 2 (سه بعدی)حسن محمد بیگی
امیر محمد هویدی
ریاضی428 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 28,000سفارش
B55320180108163059783کتاب موج آزمون هندسه تحلیلی و پایهحسن محمد بیگی
امیر محمد هویدی
ریاضی344 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 30,000سفارش
B53020180107155546790کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی (سه بعدی)حسن محمد بیگی
امیر محمد هویدی
ریاضی399 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 30,000سفارش
B48720180102111032730کتاب ریاضی2 (یازدهم) تست تجربینوید صفایی
کاظم اجلالی
ارشک حمیدی
ریاضی340 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 23,000سفارش
B50320180104121313799کتاب فیزیک ۲ - تستسیروس یعقوبی
فیزیک396 صفحه-قطع چاپ : وزیریتخصصی تومان 16,000سفارش
B47920180101130132526کتاب فیزیک دهم تست (ریاضی)رضا خالو
سیروس یعقوبی
فیزیک402 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 26,000سفارش
B49120180102112943641کتاب فارسی (2) یازدهم تستعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات304 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 22,000سفارش
B49720180104111058586کتاب هندسه2 ( یازدهم) سه‌بعدیحسن محمد بیگی
امیر محمد هویدی
ریاضی288 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 20,000سفارش
B54020180108114333695کتاب جامع فیزیک پایه(پاسخ های تشریحی)رضا خالو
فیزیک554 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 33,000سفارش
B53720180108104535751کتاب جامع ادبیات کنکورعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات778 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 45,000سفارش
B54920180108155157677کتاب موج آزمون شیمی پیش دانشگاهی + آزمون های جامع کنکوریمسعود جعفری
شیمی619 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 38,000سفارش
B52820180107152831513کتاب فیزیک جامع پیش دانشگاهی ریاضی(پاسخ های تشریحی)رضا خالو
فیزیک593 صفحه-قطع چاپ : وزیریتخصصی تومان 22,000سفارش
B48220180101135942708کتاب هندسه دهم (تست)حسن محمد بیگی
امیر محمد هویدی
ریاضی376 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 25,000سفارش
B49620180104110219726کتاب هندسه (2) یازدهم تستحسن محمد بیگی
امیر محمد هویدی
ریاضی260 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 18,000سفارش
B49220180102113426688کتاب فیزیک (2) تست یازدهم (ویژه رشته تجربی)رضا خالو
فیزیک424 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 28,000سفارش
B52620180107150055709کتاب فیزیک جامع پیش دانشگاهی (ویژه ریاضی)رضا خالو
زیست608 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 38,000سفارش
B53120180107161124581کتاب آرایه های ادبیعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات381 صفحه-قطع چاپ:رقعیعمومی تومان 20,000سفارش
B48120180101135251835کتاب فیزیک دهم ریاضی (سه بعدی)رضا خالو
سیروس یعقوبی
فیزیک431 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 28,000سفارش
B54620180108143644683کتاب موج آزمون ریاضیات گسسته، جبر و احتمال و آمارمحمد حسین متولی
علی اصغر اکبرنیا
ریاضی280+314 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 26,000سفارش
B53620180108102631604کتاب جامع ادبیات اختصاصی انسانیعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات518 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 33,000سفارش

لیست محصولات شرکت رهپویان

رهپویان

کدمحصولنام محصولمدرس(ها)درسمحتویات محصولعمومی | تخصصیقیمت
D10720171116130235601آموزش‌ جامع‌ فیزیک‌ پیش‌ دانشگاهینیما نوروزی
فیزیک5 دی وی دی-تعداد جلسات:16تخصصی تومان 55,000سفارش
D7020171028113933723آموزش جامع ریاضی عمومی تجربیآرش رحيمی
ریاضی5 دی وی دی-۳۱ جلسه ی آموزشیعمومی تومان 55,000سفارش
D7520171101123312656آموزش جامع زیست پیش دانشگاهیعلی کرامت
زیست4 دی وی دی-تعداد جلسات:24تخصصی تومان 55,000سفارش
D8420171107125745777جامعه‌ شناسی‌ و علوم‌ اجتماعیوحيد تمنا
جامعه شناسی4 دی وی دی-تعداد جلسات:33تخصصی تومان 55,000سفارش
D6920171028113237737آموزش جامع ریاضی پایه تجربیآرش رحيمی
ریاضی4 دی وی دی-۲۴ جلسه ی آموزشیتخصصی تومان 55,000سفارش
D7920171101152752826آموزش جامع منطق و فلسفهوحيد تمنا
فلسفه و منطق4 دی وی دی-تعداد جلسات:34تخصصی تومان 55,000
49,500
سفارش
D8920171107153818684جمع بندی زبان انگلیسیمهرداد اسکویی
زبان انگلیسی2 دی وی دی-تعداد جلسات:19عمومی تومان 50,000
45,000
سفارش
D9220171107161159519جمع بندی ریاضیات گسسته و جبر و احتمالرضا پورحسینی
ریاضی2 دی وی دی-تعداد جلسات:15تخصصی تومان 50,000
45,000
سفارش
D8320171105111614562آموزش‌جامع‌شیمی‌پیش‌دانشگاهیعلی سلوکی
شیمی4 دی وی دی-تعداد جلسات:30تخصصی تومان 55,000سفارش
D9520171107165948613جمع بندی هندسه پایه و تحلیلیرضا پورحسینی
علی سعیدی زاده
ریاضی2 دی وی دی-تعداد جلسات:16تخصصی تومان 50,000
48,500
سفارش
D10220171115133712684آموزش‌مفهومی‌فارسی(۱)پایه‌دهمسید حسن نورانی مکرم دوست
ادبیات4 دی وی دی-تعداد جلسات:20عمومی تومان 40,000
36,000
سفارش
D6420171027180545776آموزش جامع دیفرانسیلسعید جلالی
ریاضی5 دی وی دی-تعداد جلسات:35تخصصی تومان 55,000
53,350
سفارش
D9320171107161955716جمع بندی عربیعمّار تاج‌بخش
عربی2 دی وی دی-تعداد جلسات:16عمومی تومان 50,000
45,000
سفارش
D7720171101130536534آموزش جامع عربی اختصاصیمحسن خسروآبادی
عربی2 دی وی دی-تعداد جلسات:17تخصصی تومان 55,000
53,350
سفارش
D8620171107135009647جمع بندی حسابان و دیفرانسیلسعید جلالی
ریاضی2 دی وی دی-تعداد جلسات:15تخصصی تومان 50,000
45,000
سفارش
D6620171028105431665آموزش جامع روانشناسیسید مرتضی ناوندی
روان شناسی2 دی وی دی-وزن64gتخصصی تومان 55,000
49,500
سفارش
D6520171028104207569آموزش جامع دین و زندگیمرتضی محسنی کبير
دین و زندگی4 دی وی دی-تعداد جلسات:48عمومی تومان 55,000
49,500
سفارش
D8120171101155131824آموزش جامع هندسه تحلیلیسامان اسپهرم
ریاضی3 دی وی دی-تعداد جلسات:20تخصصی تومان 55,000
49,500
سفارش
D7320171101120141685آموزش جامع زیست پایه ۱علی کرامت
زیست3 دی وی دی-تعداد جلسات:18تخصصی تومان 55,000سفارش
D6820171028111933800آموزش جامع ریاضی پایهسعید جلالی
ریاضی3 دی وی دی-۲۱ جلسه ی آموزشیعمومی تومان 55,000
49,500
سفارش
D9620171113142812673آموزش جامع شیمی (۱) پایه دهمعلی سلوکی
شیمی4 دی وی دی-تعداد جلسات:22تخصصی تومان 55,000
49,500
سفارش
D7420171101121748674آموزش جامع زیست پایه۲علی کرامت
زیست5 دی وی دی-تعداد جلسات:27تخصصی تومان 55,000سفارش
D6220171025160021525آموزش جامع ادبیات عمومی کنکورسید حسن نورانی مکرم دوست
ادبیات4 دی وی دی-قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگیعمومی تومان 55,000
49,500
سفارش
D10420171115140528517آموزش‌ ازطریق‌ حل‌ تمرین‌ ریاضی‌ دهممیر شهرام صدر
حمید رضا امیری
سعید جلالی
ریاضی2 دی وی دی-تعداد جلسات:24تخصصی تومان 25,000
22,500
سفارش
D6320171027175356754آموزش جامع اقتصادمریم مهری
وحيد تمنا
اقتصاد3 دی وی دی-تعداد جلسات:24تخصصی تومان 55,000سفارش
D7820171101151411575آموزش جامع فیزیک پایهنیما نوروزی
فیزیک5 دی وی دی-تعداد جلسات:29تخصصی تومان 55,000سفارش
D9020171107154642728جمع بندی زیستعلی کرامت
زیست3 دی وی دی-تعداد جلسات:22تخصصی تومان 50,000
45,000
سفارش
D8820171107142216840جمع بندی ریاضی تجربیآرش رحيمی
ریاضی3 دی وی دی-تعداد جلسات:17تخصصی تومان 50,000
45,000
سفارش
D9920171113154112809آموزش مفهومی شیمی (۱) دهمروح الله حاجی سلیمانی
شیمی4 دی وی دی-تعداد جلسات:23تخصصی تومان 40,000
36,000
سفارش
D10120171115133123543عربی زبان قرآن (۱) دهمعمّار تاج‌بخش
عربی2 دی وی دی-تعداد جلسات:18عمومی تومان 40,000
36,000
سفارش
D8720171107141402653جمع بندی دین و زندگیمرتضی محسنی کبير
دین و زندگی3 دی وی دی-تعداد جلسات:26عمومی تومان 50,000سفارش
D10020171114190705657عربی زبان قرآن (۱) دهم انسانیعمّار تاج‌بخش
عربی2 دی وی دی-تعداد جلسات:18تخصصی تومان 40,000
36,000
سفارش
D6720171028110948630آموزش جامع ریاضی انسانیوحيد تمنا
مصطفی علیزاده نایینی
ریاضی4 دی وی دی-تعداد جلسات:33عمومی تومان 55,000سفارش
D8020171101153958795آموزش جامع هندسه پایهحسن نوذری
ریاضی3 دی وی دی-تعداد جلسات:16تخصصی تومان 35,000
31,500
سفارش
D9420171107164058663جمع بندی فیزیکنیما نوروزی
فیزیک2 دی وی دی-تعداد جلسات:19تخصصی تومان 50,000
45,000
سفارش
D10620171116103648728آموزش جامع ادبیات(انسانی)مهدی محمدیان
ادبیات3 دی وی دی-تعداد جلسات:34تخصصی تومان 55,000
53,350
سفارش
D9120171107155733509جمع بندی شیمیعلی سلوکی
شیمی1 دی وی دی-تعداد جلسات:12تخصصی تومان 50,000
45,000
سفارش
D10320171115135012807آموزش‌مفهومی‌هندسه(۱)پایه‌دهمرضا پورحسینی
ریاضی4 دی وی دی-تعداد جلسات:26تخصصی تومان 40,000
36,000
سفارش
D9820171113152852648آموزش مفهومی ریاضی (۱) دهمسعید جلالی
میر شهرام صدر
حمید رضا امیری
ریاضی4 دی وی دی-تعداد جلسات:32تخصصی تومان 40,000
36,000
سفارش
D9720171113150059771آموزش مفهومی زبان دهمامیر سر آبادانی
زبان انگلیسی3 دی وی دی-تعداد جلسات:16عمومی تومان 40,000
36,000
سفارش
D8220171104160425779آموزش جامع عربی کنکورعمّار تاج‌بخش
عربی3 دی وی دی-تعداد جلسات:25عمومی تومان 55,000سفارش
D7620171101125226579آموزش جامع شیمی پایهعلی سلوکی
شیمی4 دی وی دی-تعداد جلسات:41تخصصی تومان 55,000سفارش
D8520171107132346586جمع بندی ادبیات و زبان فارسیشهریار شاهین دژی
ادبیات2 دی وی دی-تعداد جلسات:17عمومی تومان 50,000
45,000
سفارش
D7120171028115929722آموزش جامع زبان انگلیسیعلیرضا حمزه
زبان انگلیسی3 دی وی دی-تعداد جلسات : 27عمومی تومان 55,000
49,500
سفارش

لیست محصولات شرکت حرف آخر

حرف آخر

کدمحصولنام محصولمدرس(ها)درسمحتویات محصولعمومی | تخصصیقیمت
D11620171119123431760قرابت معناییمحسن منتظری
ادبیات8 دی وی دی-تعداد جلسات:16عمومی تومان 80,000
76,000
سفارش
D14020171126095952816معادلات و نامعادلات (رشته ریاضی)عبدالرضا منتظری
ریاضی13 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 18تخصصی تومان 130,000سفارش
D15020171126122025602دینامیکپیمان کامیار
فیزیک دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :9تخصصی تومان 100,000
95,000
سفارش
D14820171126114946609مدار و مغناطیسپیمان کامیار
فیزیک دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 10تخصصی تومان 130,000
123,500
سفارش
D12420171123104355528مسائل شیمی دهماستاد شیروانی
شیمی8 دی وی دی-تخصصی تومان 210,000
199,500
سفارش
D12220171123100605552شیمی سال دهماستاد شیروانی
شیمی دی وی دی-تخصصی تومان 100,000سفارش
D12520171123105600622نبض زیست (سال دوم)استاد شعبانی
زیست14 دی وی دی-تعداد جلسات:21تخصصی تومان 290,000سفارش
D15220171126123553835نوسان و موجپیمان کامیار
فیزیک دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 12تخصصی تومان 60,000سفارش
D11020171116135413674دین و زندگی پیش دانشگاهیاستاد یوسفیان پور
دین و زندگی4 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیعمومی تومان 70,000
66,500
سفارش
D11120171116143313592عربی جامع واعظیمحمد واعظی
عربی13 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیعمومی تومان 290,000سفارش
D14920171126120809787سینماتیک(حرکت شناسی)پیمان کامیار
فیزیک دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :9تخصصی تومان 100,000سفارش
D11720171119134553829زبان فارسیمحسن منتظری
ادبیات3 دی وی دی-تعداد جلسات:عمومی تومان 100,000
97,000
سفارش
D14120171126101450787مشتق و کاربرد مشتقعبدالرضا منتظری
ریاضی11 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 18تخصصی تومان 160,000
152,000
سفارش
D13120171125104803735زیست یازدهم مبانی فصل 1و2استاد شعبانی
زیست7 دی وی دی-تخصصی تومان 160,000
152,000
سفارش
D13220171125105920574زیست سال دهم فصل ۱ و ۲استاد شعبانی
زیست دی وی دی-تخصصی تومان 195,000سفارش
D11820171119141358669مسائل شیمی کنکوراستاد شیروانی
شیمی16 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 330,000
320,100
سفارش
D12620171123115443732زیست سال سوماستاد شعبانی
زیست14 دی وی دی-تعداد جلسات:16تخصصی تومان 270,000
256,500
سفارش
D12120171121152311509محاسبات سریع شیمیاستاد شیروانی
شیمی4 دی وی دی-تعداد جلسات:4تخصصی تومان 50,000
47,500
سفارش
D11220171116145006649زبان جامع کنکور+ ۲ کتابمجتبی محمودی
زبان انگلیسی دی وی دی-تعداد جلسات:17عمومی تومان 265,000سفارش
D15120171126122923570فیزیک پیش دانشگاهی 2پیمان کامیار
فیزیک دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :11تخصصی تومان 150,000
142,500
سفارش
D15320171126130457631فیزیک سال اول و دومپیمان کامیار
فیزیک7 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 20تخصصی تومان 230,000سفارش
D12820171123122436559زیست جانوریاستاد شعبانی
زیست5 دی وی دی-تعداد جلسات:21تخصصی تومان 160,000
152,000
سفارش
D12320171123103715724مفاهیم شیمی یازدهم فصل ۱استاد شیروانی
شیمی دی وی دی-تخصصی تومان 90,000
85,500
سفارش
D14220171126102235690هندسه 1عبدالرضا منتظری
ریاضی دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 12تخصصی تومان 100,000سفارش
D14620171126110514793الکتریسیته ساکن و خازنپیمان کامیار
فیزیک دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 12تخصصی تومان 70,000سفارش
D13720171125143820529آنالیز،احتمال و انتگرال (تجربی)عبدالرضا منتظری
ریاضی دی وی دی-تخصصی تومان 100,000
95,000
سفارش
D12720171123121310604زیست گیاهیاستاد شعبانی
زیست9 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 170,000
161,500
سفارش
D13620171125140956744تابع و نمودار شناسی (تجربی)عبدالرضا منتظری
ریاضی6 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 18تخصصی تومان 160,000سفارش
D11320171116145550584زبان دهم درس ۱ و ۲مجتبی محمودی
زبان انگلیسی دی وی دی-تعداد جلسات:-عمومی تومان 100,000
95,000
سفارش
D11520171119121309530املا و لغت ادبیاتمحسن منتظری
ادبیات8 دی وی دی-تعداد جلسات:عمومی تومان 80,000سفارش
D12020171121151707777مفاهیم ۱- شیمی سال دوماستاد شیروانی
شیمی دی وی دی-تعداد جلسات:43تخصصی تومان 170,000
161,500
سفارش
D14320171126103804722هندسه 1(تجربی)عبدالرضا منتظری
ریاضی دی وی دی-تخصصی تومان 100,000سفارش
D11420171116150950756آرایه های ادبیمحسن منتظری
ادبیات7 دی وی دی-عمومی تومان 70,000
66,500
سفارش
D13020171123125204579زیست پیش یکاستاد شعبانی
زیست10 دی وی دی-تعداد جلسات:10تخصصی تومان 120,000سفارش
D13320171125113350824معادلات و نامعادلات (تجربی)عبدالرضا منتظری
ریاضی4 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 10تخصصی تومان 90,000سفارش
D10820171116131948544دین و زندگی سال سوماستاد یوسفیان پور
دین و زندگی6 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیعمومی تومان 85,000سفارش
D14420171126104518587مقاطع مخروطی (ریاضی)عبدالرضا منتظری
ریاضی دی وی دی-تخصصی تومان 90,000
85,500
سفارش
D15420171126131044665فیزیک سال دهم فصل اول و دومپیمان کامیار
فیزیک دی وی دی-تخصصی تومان 130,000
123,500
سفارش
D13520171125124655767مثلثات(ریاضی)عبدالرضا منتظری
ریاضی7 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 14تخصصی تومان 20,000
19,000
سفارش
D13420171125121812567مثلثات(تجربی)عبدالرضا منتظری
ریاضی6 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 14تخصصی تومان 20,000سفارش
D12920171123123645816زیست بدن انساناستاد شعبانی
زیست8 دی وی دی-تعداد جلسات:10تخصصی تومان 220,000
209,000
سفارش
D10920171116133606707دین و زندگی سال دوماستاد یوسفیان پور
دین و زندگی6 دی وی دی-عمومی تومان 95,000سفارش
D13820171126091924594حد وپیوستگی (تجربی)عبدالرضا منتظری
ریاضی6 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 17تخصصی تومان 135,000سفارش
D11920171119143100509مفاهیم (۲) شیمی سال سوم و چهارماستاد شیروانی
شیمی16 دی وی دی-تعداد جلسات:60تخصصی تومان 310,000سفارش
D13920171126093526622مشتق و کاربرد مشتق (تجربی)عبدالرضا منتظری
ریاضی10 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 19تخصصی تومان 145,000
137,750
سفارش
D14520171126105054564مقاطع مخروطی (تجربی)عبدالرضا منتظری
ریاضی دی وی دی-تخصصی تومان 90,000سفارش

لیست محصولات شرکت پرواز کنکوریها

پرواز کنکوریها

کدمحصولنام محصولمدرس(ها)درسمحتویات محصولعمومی | تخصصیقیمت
D17720171129125832574پکیج جامع عربی انسانی کنکورامیر هورفر
عربی21 دی وی دی-عمومی تومان 365,000سفارش
D22220171203151934559فلسفه سوممحسن بهادر
فلسفه و منطق5 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :8تخصصی تومان 75,000
67,500
سفارش
D18320171130102244800فیزیک سال سوم الکتریسیته ساکنبهروز نادری نژاد
فیزیک7 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :7تخصصی تومان 60,000سفارش
D15620171127125528570ریدینگ و کلوزتستحمید خزائی
زبان انگلیسی10 دی وی دی-تعداد جلسات:10عمومی تومان 110,000سفارش
D21720171203111236815زیست شناسی چهارم (بخش اول)امید فراهانی
زیست8 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 16تخصصی تومان 90,000
81,000
سفارش
D17320171128150247748جمع بندی ادبیاتحنیف افخمی
ادبیات7 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :16عمومی تومان 90,000
81,000
سفارش
D17820171129133428691دین و زندگی دومخیرالله اسماعیلی
دین و زندگی7 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :7عمومی تومان 70,000سفارش
D21120171202145317711مثلثات (ریاضی)آریان حیدری
ریاضی11 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :11تخصصی تومان 165,000سفارش
D18220171130100909526فیزیک برداربهروز نادری نژاد
فیزیک4 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :4تخصصی تومان 40,000
36,000
سفارش
D22820171203155438657جغرافیا چهارممهرداد امجدیان
جغرافیا5 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :9تخصصی تومان 50,000
45,000
سفارش
D21220171203103135769زیست شناسی سال دومامید فراهانی
زیست8 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 16تخصصی تومان 95,000سفارش
D20220171202140444683تابع(ریاضی)آریان حیدری
ریاضی5 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :5تخصصی تومان 65,000سفارش
D17520171128164154643عربی جامع کنکورامیر هورفر
عربی18 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 18عمومی تومان 265,000سفارش
D17120171128144034664زبان فارسیحنیف افخمی
ادبیات5 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :5عمومی تومان 70,000سفارش
D20720171202142753597مشتق 2(تجربی)آریان حیدری
ریاضی4 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :4تخصصی تومان 55,000
49,500
سفارش
D20620171202142246730مشتق 2(ریاضی)آریان حیدری
ریاضی7 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :7تخصصی تومان 75,000سفارش
D19420171130140910653شیمی 3مهدی صالحی راد
شیمی11 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :11تخصصی تومان 160,000سفارش
D21620171203110503640نکته و تست زیست شناسیامید فراهانی
زیست3 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :3تخصصی تومان 55,000سفارش
D22020171203114655512زیست شناسی چهارم (جمع بندی)امید فراهانی
زیست8 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :8تخصصی تومان 90,000سفارش
D22720171203155124635جغرافیا سوممهرداد امجدیان
جغرافیا4 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :8تخصصی تومان 50,000
45,000
سفارش
D21420171203104137819ژنتیکامید فراهانی
زیست9 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :9تخصصی تومان 90,000سفارش
D16220171127134303570ریدینگ،کلوز تست و جمع بندی کنکوراحمد مرتاضی
زبان انگلیسی6 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :6عمومی تومان 65,000
58,500
سفارش
D20820171202143652768همایش آمارآریان حیدری
ریاضی3 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :3تخصصی تومان 40,000سفارش
D16920171128112902641قرابت معنایی در یک روز (جمع بندی)علی احمدنیا
ادبیات4 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 4عمومی تومان 50,000
48,500
سفارش
D17920171129141005775دین و زندگی سومخیرالله اسماعیلی
دین و زندگی9 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :9عمومی تومان 90,000
81,000
سفارش
D23220171203162740770ریاضی انسانی سال سوممرتضی محمدی نژاد
ریاضی5 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :7تخصصی تومان 65,000سفارش
D18620171130105029536فیزیک سال سوم مغناطیسبهروز نادری نژاد
فیزیک5 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :5تخصصی تومان 50,000سفارش
D21320171203103742758زیست شناسی سال سومامید فراهانی
زیست12 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 14تخصصی تومان 120,000سفارش
D20420171202141347555دنباله های حسابی و هندسیآریان حیدری
ریاضی5 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 5تخصصی تومان 65,000
58,500
سفارش
D23020171203160759799ریاضی آمار سال دوم انسانیمرتضی محمدی نژاد
ریاضی5 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :5تخصصی تومان 55,000
49,500
سفارش
D20320171202140854628لگاریتمآریان حیدری
ریاضی4 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :4تخصصی تومان 50,000سفارش
D18020171129142136647دین و زندگی چهارمخیرالله اسماعیلی
دین و زندگی11 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :11عمومی تومان 105,000سفارش
D20020171202134502560دیفرانسیلمحسن خلیلی
ریاضی11 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :11تخصصی تومان 225,000
202,500
سفارش
D23420171203163910593ریاضی انسانی(جمع بندی و حل تست های کنکور)مرتضی محمدی نژاد
ریاضی8 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :8تخصصی تومان 100,000
90,000
سفارش
D18720171130105946609فیزیک سال سوم القای مغناطیسیبهروز نادری نژاد
فیزیک5 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :5تخصصی تومان 50,000
45,000
سفارش
D18520171130103937540فیزیک سال سوم الکتریسیته جاریبهروز نادری نژاد
فیزیک10 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 10تخصصی تومان 80,000
72,000
سفارش
D21520171203104843641زیست شناسی گیاهیامید فراهانی
زیست4 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :4تخصصی تومان 60,000
54,000
سفارش
D16020171127131302603زبان چهارم (بخش 2)احمد مرتاضی
زبان انگلیسی7 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :7عمومی تومان 70,000
63,000
سفارش
D20120171202135338586تابع (تجربی)آریان حیدری
ریاضی4 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :4تخصصی تومان 55,000
49,500
سفارش
D19920171202133842654هندسه مختصاتی و منحنی های درجه 2محسن خلیلی
ریاضی7 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :7تخصصی تومان 120,000سفارش
D19620171130144650521جمع بندی شیمی سال چهارممهدی صالحی راد
شیمی6 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :6تخصصی تومان 65,000
58,500
سفارش
D19720171202132620778ریاضیات جامع (پایه و پیش 1)محسن خلیلی
ریاضی34 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :40تخصصی تومان 440,000سفارش
D22420171203153020699اقتصادحسین خاکساری نوری
اقتصاد8 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :8تخصصی تومان 90,000سفارش
D16120171127132848610زبان سوماحمد مرتاضی
زبان انگلیسی6 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :6عمومی تومان 65,000سفارش
D22320171203152425760فلسفه چهارممحسن بهادر
فلسفه و منطق9 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :9تخصصی تومان 115,000سفارش
D21820171203112807735زیست شناسی چهارم( بخش دوم)امید فراهانی
زیست7 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 14تخصصی تومان 80,000
72,000
سفارش
D16520171128103140709زبان فارسی (بخش دوم)علی احمدنیا
ادبیات6 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 12عمومی تومان 65,000سفارش
D22120171203151315528منطق سوممحسن بهادر
فلسفه و منطق6 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 13تخصصی تومان 110,000سفارش
D21920171203113611650تحلیل و بررسی زیست شناسی کنکور 95امید فراهانی
زیست2 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 2تخصصی تومان 25,000سفارش
D17020171128142846803آرایه های ادبی کنکورحنیف افخمی
ادبیات3 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :3عمومی تومان 45,000
40,500
سفارش
D19520171130141543711شیمی پیش 1مهدی صالحی راد
شیمی7 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :7تخصصی تومان 90,000
81,000
سفارش
D20520171202141840563مشتق 1آریان حیدری
ریاضی4 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :4تخصصی تومان 60,000
54,000
سفارش
D16720171128111152815قرابت معنایی (سال سوم)علی احمدنیا
ادبیات5 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :5عمومی تومان 55,000سفارش
D16820171128111725581قرابت معنایی (سال چهارم)علی احمدنیا
ادبیات9 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :9عمومی تومان 75,000
67,500
سفارش
D16420171128102407662زبان فارسی (بخش اول)علی احمدنیا
ادبیات6 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 12عمومی تومان 65,000
58,500
سفارش
D19220171130115236770فیزیک پیش 1 امواج مکانیکیبهروز نادری نژاد
فیزیک9 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :9تخصصی تومان 70,000سفارش
D17420171128150905667قرابت معناییحنیف افخمی
ادبیات4 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :4عمومی تومان 60,000سفارش
D15720171127125837789زبان چهارم (بخش اول)احمد مرتاضی
زبان انگلیسی7 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :7عمومی تومان 70,000
63,000
سفارش
D17620171128165117730عربی اختصاصی انسانیامیر هورفر
عربی3 دی وی دی-عمومی تومان 100,000سفارش
D15520171127124738839۵۵۰ واژه پرتکرار کنکورحمید خزائی
زبان انگلیسی7 دی وی دی-۱۴ جلسه آموزشیعمومی تومان 85,000سفارش
D22920171203160219509ریاضی عمومی سال اولمرتضی محمدی نژاد
ریاضی6 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 10تخصصی تومان 55,000
49,500
سفارش
D18920171130112244624فیزیک پیش 1 حرکت شناسی (ریاضی)بهروز نادری نژاد
فیزیک18 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 18تخصصی تومان 140,000سفارش
D22620171203154747737جغرافیا دوممهرداد امجدیان
جغرافیا4 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :7تخصصی تومان 50,000سفارش
D21020171202144705570مثلثات (تجربی)آریان حیدری
ریاضی10 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 10تخصصی تومان 155,000
139,500
سفارش
D19020171130112945578فیزیک پیش 1 دینامیکبهروز نادری نژاد
فیزیک17 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 17تخصصی تومان 130,000
117,000
سفارش
D19120171130113721552فیزیک پیش 1 حرکت نوسانیبهروز نادری نژاد
فیزیک10 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 10تخصصی تومان 80,000سفارش
D18120171129144237621دین و زندگی چهارممحمدرضا شیرازیان
دین و زندگی5 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :5عمومی تومان 80,000سفارش
D22520171203153839703ادبیات اختصاصیابوالفضل قاضی
ادبیات11 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :11تخصصی تومان 130,000سفارش
D19320171130135937653شیمی 2مهدی صالحی راد
شیمی8 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 8تخصصی تومان 100,000سفارش
D23320171203163423596ریاضی انسانی سال چهارممرتضی محمدی نژاد
ریاضی10 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 10تخصصی تومان 120,000سفارش
D16620171128104216562قرابت معنایی (سال دوم)علی احمدنیا
ادبیات5 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :5عمومی تومان 55,000
49,500
سفارش
D15920171127130834746گرامر و تست کنکورحمید خزائی
زبان انگلیسی5 دی وی دی-تعداد جلسات:5عمومی تومان 60,000سفارش
D16320171128101009785آرایه های ادبیعلی احمدنیا
ادبیات13 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 13عمومی تومان 105,000سفارش
D17220171128145332540املا،لغت و تاریخ ادبیات کنکورحنیف افخمی
ادبیات2 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :2عمومی تومان 30,000
27,000
سفارش
D18420171130102842785فیزیک سال سوم خازنبهروز نادری نژاد
فیزیک4 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :4تخصصی تومان 30,000سفارش
D20920171202144140784همایش جمع بندی 95آریان حیدری
ریاضی18 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 18تخصصی تومان 275,000سفارش
D19820171202133219816مشتق،کاربرد مشتق،مجانب و انتگرال پیش 2محسن خلیلی
ریاضی11 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :11تخصصی تومان 160,000سفارش
D18820171130111427719فیزیک پیش 1 حرکت شناسی(تجربی)بهروز نادری نژاد
فیزیک15 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 15تخصصی تومان 120,000سفارش
D15820171127130207768زبان پیشرفتهحمید خزائی
زبان انگلیسی9 دی وی دی-تعداد جلسات:9عمومی تومان 105,000سفارش

لیست محصولات شرکت مبتکران

مبتکران

کدمحصولنام محصولمدرس(ها)درسمحتویات محصولعمومی | تخصصیقیمت
B57220180110124138764کتاب آموزش مفهومی ریاضیات 1 (سال دهم)محمود نصیری
ریاضی صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 27,900سفارش
B57320180110125032786کتاب آموزش و آزمون ریاضی دهم رشادت (یگانه)سعید جلالی
ریاضی صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 27,000سفارش
B56920180110122051735کتاب آزمون ریاضی دهم از مجموعه رشادت (90 پلاس) رشته‌‌های تجربی و ریاضیسعید جلالی
علی باصق
ریاضی صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 28,800سفارش
B58420180114101202721کتاب بانک سوال هندسه دهم از مجموعه مرشد (پایا)حمیدرضا بیات
مرتضی خمامی ابدی
کیان کریمی خراسانی
ریاضی- صفحه-تخصصی تومان 23,850سفارش
B56020180109134115723کتاب فیزیک (2) و آزمایشگاهغلامعلی محمود زاده
فیزیک صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 35,100سفارش
B57420180113125955717کتاب ریاضی دهم یکتا (از مجموعه مرشد)سعید بیاتی
ریاضی- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور،رشته علوم تجربیتخصصی تومان 30,150سفارش
B57020180110122636667کتاب آموزش ریاضی دهم از مجموعه رشادت(90 پلاس) رشته‌های تجربی و ریاضیسعید جلالی
علی باصق
ریاضی صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 30,600سفارش
B55920180109133729641کتاب پرسش های چهارگزینه ای فیزیک پایه 1 و 2فرید شهریاری
فیزیک صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 32,400سفارش
B57920180113134845694کتاب فیزیک (1) پایه‌ی دهم رشته علوم تجربیفرید شهریاری
فیزیک- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور،رشته علوم تجربیتخصصی تومان 35,100سفارش
B55620180109122839839کتاب فیل شیمی 2بهمن بازرگانی
شیمی صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 14,400سفارش
B57820180113134436798کتاب آموزش و آزمون فیزیک دهم رشادت (یاقوت) رشته تجربیزهرا ابوطالبی
محمد گلزاری
امیر برزوئی
فیزیک- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور،رشته علوم تجربیتخصصی تومان 23,400سفارش
B58920180114110324525کتاب فیزیک (1) پایه‌ی دهم رشته ریاضی فیزیکفرید شهریاری
فیزیک- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکورتخصصی تومان 38,700سفارش
B59420180114113804718کتاب شیمی دهم رشته‌های علوم تجربی و ریاضی فیزیکحسام امینی
شیمی- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیتخصصی تومان 13,500سفارش
B55820180109125309708کتاب آموزش شیمی (2)بهمن بازرگانی
شیمی صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 32,400سفارش
B58020180113135404804کتاب بانک سوال فیزیک دهم از مجموعه مرشد (کیمیا) رشته علوم تجربیحسین ایروانی
فیزیک- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور،رشته علوم تجربیتخصصی تومان 34,200سفارش
B58220180113140519621کتاب شیمی جامع دهمامیرحسین ولی‌اله زاده
شیمی- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکورتخصصی تومان 21,600سفارش
B59520180114114059760کتاب شیمی دهم کیمیا(از مجموعه مرشد)رشته های تجربی و ریاضیمراد مدقالچی
شیمی- صفحه-تخصصی تومان 26,100سفارش
B59020180114110842784کتاب آموزش و آزمون فیزیک دهم رشادت (یاقوت) رشته ریاضیزهرا ابوطالبی
محمد گلزاری
امیر برزوئی
فیزیک- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیتخصصی تومان 27,000سفارش
B58520180114102055705کتاب هندسه 10 اُم شهابحمیدرضا بیات
مرتضی خمامی ابدی
کیان کریمی خراسانی
ریاضی- صفحه-تخصصی تومان 22,500سفارش
B56820180110120932755دفتر برنامه ریزی هفت رنگکیومرث اقبال
برنامه ریزی و مشاوره صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 54,000سفارش
B55720180109123502548کتاب آزمایش های شیمی دبیرستانی به روش نیمه میکرومهین جبل عامل
افسر علیزاده عظیمی
شیمی صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 9,900سفارش
B58620180114104240515کتاب هندسه دهم یگانه(ازمجموعه رشادت)علی صادقی
ریاضی- صفحه-تخصصی تومان 23,850سفارش
B56220180109135050578کتاب ریاضیات 2 (سال دوم دبیرستان)رحیم قهرمان
ریاضی صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 18,900سفارش
B56720180110120104845کتاب عربی به زبان سادهایادفیلی
عربی صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 33,300سفارش
B58820180114105658530کتاب بانک سوال فیزیک دهم از مجموعه مرشد(کیمیا) رشته ریاضیحسین ایروانی
فیزیک- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیتخصصی تومان 37,800سفارش
B57520180113131732791کتاب ریاضیات دهمحسین انصاری
ریاضی- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیتخصصی تومان 18,000سفارش
B58720180114104558597کتاب هندسه (1) پایه دهمحسین انصاری
ریاضی- صفحه-تخصصی تومان 19,800سفارش
B59320180114113358569کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی دهم(جلد اول)رشته ریاضی و تجربیبهمن بازرگانی
شیمی- صفحه-تخصصی تومان 24,300سفارش
B57720180113133719721کتاب فیزیک 1 دهم (دوره دوم متوسطه) رشته تجربیغلامعلی محمود زاده
فیزیک- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور،رشته علوم تجربیعمومی تومان 17,100سفارش
B59220180114113059809کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی دهم (جلد دوم) رشته ریاضی و تجربیبهمن بازرگانی
شیمی- صفحه-تخصصی تومان 38,700سفارش
B57120180110123651838کتاب بانک سوال ریاضی دهم از مجموعه مرشد (پایا)حمیدرضا بیات
سعید بیاتی
مرتضی خمامی ابدی
کیان کریمی خراسانی
ریاضی صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 33,300سفارش
B57620180113132834799کتاب ریاضی 10 اُم شهابحمیدرضا بیات
مرتضی خمامی ابدی
کیان کریمی خراسانی
ریاضی- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکورتخصصی تومان 34,200سفارش
B59620180114114521545کتاب شیمی دهم یاقوت (رشادت) رشته‌های تجربی و ریاضیمحمدکاظم موسوی
شیمی- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستانتخصصی تومان 30,600سفارش
B55420180109114112601کتاب شیمی 2 تکمیلیبهمن بازرگانی
شیمی صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 21,600سفارش
B58120180113135934622کتاب فیزیک 10اُم شهاب رشته علوم تجربیابراهیم دانشمند مهربانی
هدیه منوچهری
محمد گلزاری
پریسا حاجی سید جوادی
فیزیک- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور،رشته علوم تجربیتخصصی تومان 30,000سفارش
B56620180110115650582کتاب آینه ی تمام نمای ادبیات فارسی سال دومعلی سلطانی گردفرامرزی
ادبیات صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 13,500سفارش
B55520180109120020561کتاب پرسش های چهارگزینه ای شیمی 2 (واجب)بهمن بازرگانی
شیمی صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 39,600سفارش
B56320180109135446715کتاب آموزش هندسه (1)رحیم قهرمان
اصلاح پذیر
ریاضی صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 13,500سفارش
B59120180114111216712کتاب فیزیک 1 دهم (دوره دوم متوسطه) رشته ریاضیغلامعلی محمود زاده
فیزیک- صفحه-تخصصی تومان 20,700سفارش
B56520180110115110570کتاب دين و زندگي جامع كنكور(جلد 2)ويژه پايه دوم و سوم دبيرستانعلی جعفری ندوشن
دین و زندگی صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 31,500سفارش
B56420180110113447567کتاب برنامه ریزی هفته به هفته دوره دوم متوسطهمیر حمید خاتمی
مهناز عزیزی
برنامه ریزی و مشاوره صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 16,200سفارش
B56120180109134726693کتاب مثلثات دوره دوم دبیرستانیدالله باقری
ریاضی صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 9,900سفارش
B58320180114100855551کتاب المپیاد ریاضیحمید رضا ملکی
حمید رضا معصومی
ریاضی- صفحه-تخصصی تومان 18,000سفارش
B59720180114124436778کتاب فارسی دهم غزال (ازمجموعه رشادت)حسین حسینی بیدختی
ادبیات- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 28,800سفارش
این صفحه را به اشتراک گذارید
بپر بالا

همکاری با مدارس و شرکتها اساتید آسان کنکور درباره آسان کنکور لیست قیمت محصولات

Copyright 2016-2017 asankonkur.com

استفاده از مطالب فروشگاه آسان کنکور فقط برای مقاصد غیرتجاری و باذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه آسان کنکور ایرانیان (آسان کنکور) میباشد.
آدرس: تهران، خیابان امام خمینی(ره)، بین رودکی و نواب پلاک652

Implemented by RAD

Konkur Gift
مشخصات خود را درج نمائید و از تخفیف ها و جدیدترین محصولات آموزشی مطلع گردید

و یا با ما تماس بگیرید.

asankonkur.com