شرحتعدادقیمت (تومان)
 فروشگاه اینترنتی آسان کنکور   /   مقالات   /   آموزشی   /   معرفی زیر گروه تمام رشته ها
معرفی-زیر-گروه-تمام-رشته-ها

معرفی زیر گروه تمام رشته ها

نویسنده : آسان کنکور
منبع :
۱۳۹۶/۱۲/۱۲
دسته بندی: آموزشی بازدید: 1,643

درباره این مقاله بخوانیم ...

معرفی زیرگروه تمام رشته ها

 manabe-konkur-sarasari-98

 

manabe-konkur-sarasari-98

مجموعه رشته های زیر گروه ۱ ریاضی

مهند‌‌سي صنايع(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي عمران(تمام گرايش‌ها)، د‌‌بير فني عمران(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي کامپيوتر(تمام گرايش‌ها)،مهند‌‌سي برق(تمام گرايش‌ها)،د‌‌بير فني برق(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي د‌‌ريا(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي رباتيک، مهند‌‌سي فناوري اطلاعات(IT)، مهند‌‌سي مکانيک(تمام گرايش‌ها)، د‌‌بير فني مکانيک(تمام گرايش‌ها)،مهند‌‌سي مواد‌‌( تمام گرايشها)، مهند‌‌سي نساجي(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي هوا و فضا، مهند‌‌سي نگهد‌‌اري هواپيما، هوانورد‌‌ي(تمام گرايش‌ها)، مراقبت پرواز، مهند‌‌سي معماري، کارد‌‌اني معماري، کارد‌‌اني معماري سنتي، رياضي(تمام گرايش‌ها)، د‌‌بيري رياضي، فيزيک، د‌‌بيري فيزيک، آمار، کارد‌‌اني آمار، کارد‌‌اني علمي- کاربرد‌‌ي نرم افزار کامپيوتر، کارد‌‌اني علمي- کاربرد‌‌ي سخت افزار کامپيوتر، کارد‌‌اني کامپيوتر (نرم افزار)، کارد‌‌اني کامپيوتر (سخت افزار)، علوم اقتصاد‌‌ي(گرايش اقتصاد‌‌ نظري- اقتصاد‌‌ صنعتي- اقتصاد‌‌ پول و بانکد‌‌اري)، تکنولوژي ماشين‌هاي کشاورزي، مهند‌‌سي کشاورزي(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي عمران روستايي، مهند‌‌سي د‌‌ريايي، کارد‌‌ان فني الکترونيک صد‌‌ا و سيما، کارد‌‌اني د‌‌ريا‌نورد‌‌ي، معلم فني مکانيک(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي علمي- کاربرد‌‌ي مکانيک و برق و عمران(تمام گرايش‌ها)، تعمير و نگهد‌‌اري هواپيما، کارد‌‌ان فني کشتي، کارد‌‌ان فني حفاري، کارد‌‌ان فني مکانيک (تأسيسات)، تکنولوژي آبياري، کارد‌‌ان فني نساجي(تمام گرايش‌ها)، معلم فني معماري، مهند‌‌سي پزشکي(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي حمل و نقل ريلي، مهنسي خط و سازه‌هاي ريلي،مهند‌‌سي ماشين‌هاي ريلي، کارشناسي مد‌‌يريت(تمام گرايش‌ها)، کارشناسي حسابد‌‌اري(تمام گرايش‌ها)، مد‌‌يريت و کميسر د‌‌ريايي، مد‌‌يريت و بازرگاني د‌‌ريايي، کارد‌‌ني تسليحات، کارد‌‌اني تکنيک خود‌‌روهاي نظامي، علوم کامپيوتر، الهيات و معارف اسلامي و ارشاد‌‌(تمام گرايش‌ها)، معارف اسلامي و اقتصاد‌‌، معارف اسلامي و حقوق(تمام گرايش‌ها)، معارف اسلامي و علوم سياسي، معارف اسلامي و مد‌‌يريت(تمام گرايش‌ها)، اد‌‌بيات و زبان عربي، معارف اسلامي و الهيات(گرايش فقه و اصول- فلسفه و کلام)، شهرسازي، د‌‌بيري تربيت بد‌‌ني و علوم ورزشي،‌ تربيت بد‌‌ني و علوم ورزشي،‌ کارشناسي خبرنگاري(گرايش اقتصاد‌‌ي و علوم استراتژيکي)، علوم پايه نظامي، الهيات و معارف اسلامي(گرايش فقه و حقوق اسلامي، فلسفه و حکمت اسلامي)، الهيات و معارف اسلامي- علوم قرآن و حد‌‌يث، کارشناسي مد‌‌يريت امور بانکي، مد‌‌يريت بيمه، مد‌‌يريت فرهنگي و هنري، امور گمرکي، کارد‌‌اني امور گمرکي،‌ کارد‌‌اني حسابد‌‌اري(تمام گرايش‌ها)، کارد‌‌اني امور بيمه، کارد‌‌اني مد‌‌يريت بازرگاني، روابط سياسي، علوم سياسي، فلسفه، کارد‌‌اني امور بانکي، مد‌‌د‌‌کاري اجتماعي، علوم سياسي(گرايش امنيت ملي)، کارد‌‌ان فني برق الکترونيک د‌‌ريايي، کارد‌‌ان فني برق مخابرات د‌‌ريايي، علوم اسلامي، اقتصاد‌‌ حمل و نقل، اقتصاد‌‌ صنعتي، امور د‌‌فتري، تربيت مربي عقيد‌‌تي و سياسي، کارشناسي توليد‌‌ سيما، اطلاعات و ضد‌‌ اطلاعات، علوم حد‌‌يث(تمام گرايش‌ها)، حقوق، مهند‌‌سي فرماند‌‌هي و کنترل هوايي(تمام گرايش‌ها)، معلم فني برق، تربيت د‌‌بير فني عمران، علمي- کاربرد‌‌ي مهند‌‌‌سي مخابرات(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي هوانورد‌‌ي(ناوبري هوايي)، کارد‌‌اني تکنولوژي هسته‌اي، د‌‌کتراي پيوسته رياضي، د‌‌کتراي پيوسته فيزيک، د‌‌کتراي پيوسته بيوتکنولوژي، علوم و فنون هوانورد‌‌ي، خلباني هليکوپتري، مهند‌‌سي نگهد‌‌اري، مهند‌‌سي سيستم، مهند‌‌سي الکترونيک و مخابرات د‌‌ريايي، آباد‌‌اني و توسعه روستاها، ناوبري و فرماند‌‌هي کشتي، اطلاعات نظامي، تفنگد‌‌اري د‌‌ريايي، علوم قرآني- تربيت معلم قرآن مجيد‌‌، کارد‌‌اني علمي و کاربرد‌‌ي پست، کتابد‌‌اري، فقه و حقوق حنفي، فقه و حقوق امامي، فقه و حقوق شافعي، روانشناسي(گرايش صنعتي و سازماني)، خد‌‌مات مسافرتي و جهانگرد‌‌ي، کارشناسي خبرنگاري، کارد‌‌اني اويونيک هواپيما. مواد‌‌ امتحان اختصاصي و ضرايب آن‌ها: رياضي(با ضريب 4)، فيزيک(با ضريب 3) و شيمي با ضریب 2))

مجموعه رشته زیر گروه ۲ ریاضی:

شیمی – کاردان فنی مواد- مهندسی ایمنی – مهندسی پلیمر- مهندسی شیمی-مهندسی معدن – مهندسی نفت– مهندسی اکتشافات نفت .

مجموعه رشته زیر گروه ۳ ریاضی:

کاردان فنی برق – کاردان فنی صنایع – کاردان فنی صنایع شیمیایی – کاردان فنی عمران – کاردان فنی عملیا پتروشیمی-کاردان فنی معدن – کاردان فنی مکانیک – کاردانی الکترونیک هواپیما – کاردانی شیمی (گرایش کاربردی) - کاردانی علمی کاربردی شهرسازی - کاردانی علمی کاربردی صنایع چوب – کاردانی ایمنی صنعتی کاردانی -علمی کاربردی صنایع چاپ - کارد‌‌اني استخراج معاد‌‌ن غير ذغال سنگ - مخابرات هواپيمايي - کارد‌‌اني شيمي مواد‌‌ پر انرژي

manabe-konkur-sarasari-98

مجموعه رشته های زیر گروه ۱ تجربی:

پزشکی، داندانپزشکی، دامپزشکی، کار درمانی، بینایی سنجی، فیزیوتراپی، مامایی، پرستاری، گفتار درمانی، شنوایی شناسی، تغذیه، اعضای مصنوعی و وسایل کمکی، تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)، تکنولوژی پرتو درمانی (رادیوتراپی)، پرستاری دندانپزشکی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای، معلم فنی بهداشت، علوم آزمایشگاهی، مدارک پزشکی، هوشبری، اتاق عمل، تکنسین پروتزهای دندانی ، بهداشت عمومی (تمام گرایش‌ها)، بهداشت‌کار دهان و دندان، زیست‌شناسی (تمام گرایش‌ها)، روانشناسی (گرایش بالینی)، علوم و صنایع غذایی، معلم فنی بهداشت- کودکیاری ، مدیریت و کمیسر دریایی، دکتری پیوسته بیوتکنولوژی، کاردانی فوریت‌های پزشکی زیست شناسی عمومی ، دبیری زیست‌شناسی، کاردانی دامپزشکی، بورسیه رشته‌های پزشکی ستاد نیروی انتظامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران.

مجموعه رشته های زیرگروه ۲ تجربی:

داروسازی – دبیری شیمی – کاردانی بازیافت مواد زاید و جامد – کاردانی شیمی آزمایشگاهی – کارشناسی بهداشت حرفه ای – کارشناسی بهداشت عمومی – کارشناسی تکنولوژی فناوری اطلاعات سلامت.

مجموعه رشته های زیر گروه ۳ تجربی:

زمین شناسی – زمین شناسی کاربردی – دبیری زمین شناسی.

مجموعه رشته های زیرگروه ۴ تجربی:

هوانوردی- ناوبری هوایی، هوانوردی- خلبانی، حسابداری، مدیریت فرهنگی هنری، مدیریت بازرگانی ، خدمات مسافرتی و جهانگردی دریایی، علوم اقتصادی (تمام گرایش‌ها)، معارف اسلامی و علوم سیاسی، الهیات و معارف اسلامی (تمام گرایش‌ها)، معارف اسلامی و مدیریت (تمام گرایش‌ها) ، مدیریت بیمه، امور گمرکی، کاردانی امور گمرکی، کاردانی امور حسابداری، اقتصاد نظری، فلسفه، اقتصاد حمل و نقل، علوم اقتصادی- اقتصاد صنعتی، کارشناسی حسابداری (تمام گرایش‌ها)، معارف اسلامی و حقوق (تمام گرایش‌ها)، الهیات و معارف اسلامی و ارشاد (تمام گرایش‌ها)، معارف اسلامی (گرایش‌های فقه و اصول- فلسفه اسلامی)، علوم حدیث (تمام گرایش‌ها)، ادبیات و زبان عربی، ریاضی و فیزیک، کاردانی امور بیمه، کاردانی حسابداری، کاردانی مدیریت بازرگانی، کاردانی علمی- کاربردی صنایع چوب، اطلاعات نظامی، علوم و فنون هوانوردی- خلبانی هلیکوپتری ، مهندسی سیستم، علوم قرآنی- تربیت معلم قرآن مجید ، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق شافعی، علوم پایه انتظامی، مهندسی نگهداری هواپیما، کتابداری، کارشناسی مدیریت امور بانکی.

مجموعه زیرگروه ۵ تجربی:

تکنولوژی تولیدات گیاهی، تکنولوژی تولیدات دامی، تکنولوژی جنگلداری ، تکنولوژی چوب، تکنولوژی مرتع و آبخیزداری ، مهندسی کشاورزی (تمام گرایش‌ها) ، کتابداری در شاخه پزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی، روابط سیاسی ، مددکاری اجتماعی، علوم سیاسی (گرایش امنیت ملی)، علوم اسلامی، کارشناسی خبرنگاری (گرایش‌های ورزشی و سیاسی)، کارشناسی تربیت مربی عقیدتی سیاسی، کارشناسی تولید سیما، اطلاعات و ضد اطلاعات، حقوق، کاردانی تولید و بهره‌برداری، کارشناسی گیاهان دارویی و معطر، کاردانی ناپیوسته علمی- کاربردی پرورش زنبور عسل، مهندسی فضای سبز، تکنولوژی محیط زیست، علوم سیاسی، تکنولوژی شیلات.

مجموعه زیرگروه ۱رشته علوم انسانی:

زبان و ادبیات فارسی(گلیه گرایش ها) – معارف اسلامی(کلیه گرایش ها) – حقوق- علوم قضایی – فقه و حقوق (کلیه گرایش ها) – فلسفه(کلیه گرایش ها) – فلسفه(کلیه گرایش ها)
زیر گروه شماره ۲:
 علوم اجتماعی به همراه کلیه گرایش های مربوطه
زیر گروه شماره ۳:
علوم اقتصادی (کلیه گرایش ها) و مدیریت (کلیه گرایش ها)
زیر گروه شماره ۴:
کلیه گرایشهای رشته علوم سیاسی
زیرگروه شماره ۵:
روان شناسی(کلیه گرایش ها) و کتابداری وتربیت بدنی.

مجموعه زیر گروه ۱رشته هنر:

ارتباطی تصویری – عکاسی – نقاشی – طراحی پارچه – طراحی لباس – کارشناسی فرش کتابت و نگارگری – مجسمه سازی – کاردانی هنرهای تجسمی-کاردانی هنر های سنتی- صنایع دستی-هنرهای تجسمی- چاپ – هنرهای صناعی – کاردانی آموزش هنرهای تجسمی – کاردانی علمی کاربردی عکاسی خبری – کاردانی علمی کاربردی فرش دستباف – کاردانی علمی کاربردی گرافیک.
زیر گروه ۲:
باستان شناسی – طراحی صنعتی – علوم اجتماعی(گرایش امنیت ملی) – علوم سیاسی(گرایش های امنیت ملی ومطالعات امنیتی)
کاردانی صنایع دستی-کاردانی علمی کاربردی طراحی صنعتی – مدیریت فرهنگی و هنری – مرمت و احیای بناهای تاریخی- موزه
داری
زیر گروه ۳:
مردم شناسی – کاردانی باستان شناسی – کاردانی حفاظت و مرمت آثار تاریخی- کاردانی حفاظت و مرمت بنا های تاریخی – کاردانی راهنمای موزه ها و بناهای تاریخی – کاردانی موزه داری – مرمت آثار تاریخی- موزه داری.
زیر گروه ۴:
سینما – نمایش- تولید سیما – کاردانی هنرهای نمایشی- کاردانی تلویزیون و هنرهای دیجیتالی
زیرگروه ۵:
موسیقی نظامی – نوازندگی موسیقی ایرانی – نوازندگی موسیقی

این مقاله برای من مفید بود؟

بله:
خیر:
این مقاله را به اشتراک گذارید

آخرین مقالات

تکنیک های سریع مطالعه کردن(وکسلر)

تکنیک های سریع مطالعه کردن(وکسلر)

۱۳۹۷/۰۲/۱۹ آسان کنکور asankonkur.com ادامه مطلب
چند راهکار اساسی برای بالا بردن اعتماد بنفس

چند راهکار اساسی برای بالا بردن اعتماد بنفس

۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ادامه مطلب
راه و روش مطالعه و خواندن دروس

راه و روش مطالعه و خواندن دروس

۱۳۹۶/۰۸/۲۷ محمد رضا باقری asankonkur.com ادامه مطلب
عربی (مبحث تمیز)

عربی (مبحث تمیز)

۱۳۹۶/۱۱/۰۷ آسان کنکور ادامه مطلب
بپر بالا

همکاری با مدارس و شرکتها اساتید آسان کنکور درباره آسان کنکور لیست قیمت محصولات

Copyright 2016-2017 asankonkur.com

استفاده از مطالب فروشگاه آسان کنکور فقط برای مقاصد غیرتجاری و باذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه آسان کنکور ایرانیان (آسان کنکور) میباشد.
آدرس: تهران، خیابان امام خمینی(ره)، بین رودکی و نواب پلاک652

Konkur Gift
مشخصات خود را درج نمائید و از تخفیف ها و جدیدترین محصولات آموزشی مطلع گردید

و یا با ما تماس بگیرید.

asankonkur.com